ਵੈਸਟਰਨ ਫ੍ਰੀਵੇਅ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ

ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਲਾਰਾਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨਸਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਵੇਨਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਫ੍ਰੀਵੇਅ ਦੇ 290 ਮੀਟਰ ਸੜਕੀ ਟੋਟੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰਮੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਵੈਸਟਰਨ ਫ੍ਰੀਵੇਅ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੈਲਾਰਾਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨਸਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਮਈ ਨੂੰ.

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਵੈਸਟਰਨ ਫ੍ਰੀਵੇਅ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਲਾਰਡ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨਸਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

Western Freeway Road Rehabilitation Works Map Inbound closure

ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਾਰਾਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਬੈਲਾਰਾਟ ਰੋਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੜਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਰਮੰਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਰਮੰਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ Metro Melbourne Maintenance (ਮੈਟਰੋ ਮੈਲਬੌਰਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ

VicRoads 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected]

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).