Dari - دری

اطلاعات تست رانندگی به زبان دری

با یک حساب myVicRoads ، کارهای بیشتری را آنلاین انجام دهید

سریعترین راه برای ثبت و راجستر کردن موتر، تمدید لیسنس، دسترسی به تمام معلومات در مورد موتر تان یا به روز رسانی معلومات شخصی تان به صورت آنلاین از طریق حساب myVicRoads است. ثبت نام رایگان است!

یک حساب myVicRoads ایجاد کنید

دری

آنچه شما باید در قرار ملاقات تان با خود بیاورید

در این صفحه معلوماتی در مورد آنچه باید در امتحان برای جواز یادگیرنده (Learner Permit) امتحان درک خطر یا قرار ملاقات برای امتحان رانندگی در مرکز خدمات مشتری (Customer Service Centre) با خود بیاورید، خواهید یافت.

استفاده از ترجمان شفاهی یا ترجمان تحریری

اگر ضرورت دارید با زبانی غیر از انگلیسی با ما صحبت کنید ، می توانید با یک ترجمان شفاهی یا ترجمان تحریری برای گرفتن کمک تماس بگیرید.

چگونه می توانم از ترجمان استفاده کنم؟

اگر برای تعیین وقت قبلی یا تکمیل فورم به کمک ضرورت دارید، می توانید از خانواده تان، دوستان یا دفتر VicRoads کمک بگیرید.

اگر برای شرکت در امتحان VicRoads به ترجمان یا کمک ضرورت دارید، باید به مرکز خدمات مشتریان (Customer Service Centre) VicRoads مراجعه کنید و ما می توانیم برای شما ترجمان بگیریم.

اختلالات گفتاری و شنوایی

اگر در گفتار یا شنوایی مشکلی دارید، می توانید از ترجمان Auslan در امتحان تان استفاده کنید.

برای صحبت تلفونی با ما، از طریق National Relay Service (External link) با ما تماس بگیرید.

 • کاربران TTY – با 77 36 13 تماس بگیرید و سپس 71 11 13 را بخواهید
 • کاربران Speak and Listen - با شمارۀ 727 555 1300 تماس بگیرید و سپس شمارۀ 71 11 13 را بخواهید

ترجمه کردن مدارک لیسنس رانندگی، مجوز یادگیرنده (learner permit) تان

اگرلیسنس رانندگی یا مجوز یادگیرنده (learner permit) شما به زبان انگلیسی نیست، باید آن را توسط یک ترجمان رسمی NAATI (External link) یا یک کنسولگری مناسب در استرالیا ترجمه کنید.

ممکن است فیس ترجمه مطالبه شود.

لیسنس رانندگی بین المللی معتبر نیز ممکن است برای ترجمه لیسنس رانندگی خارج از کشور قابل قبول باشد.

لیسنس رانندگی بین المللی باید توسط کشوری صادر شود که لیسنس رانندگی خارج از کشور در آن صادر شده است.

ما این ترجمان های کتبی رسمی NAATI را توصیه می کنیم:

امتحان برای جواز یادگیرنده (Learner Permit) بصورت حضوری

فراموش نکنید که این چیزها را با خود بیاورید:

 • یک کاپی از تایید وقت ملاقات تان
  که می توانید آن را چاپ کنید یا در تلفون تان نشان دهید.
 • یک درخواست تکمیل شده برای لیسنس یا learner permit (External link) (جواز یادگیری) PDF.
 • اسناد اصلی هویت شما.
 • اثبات اینکه در ویکتوریا زندگی می کنید.
  اگر هیچ مدرکی از آدرس ویکتوریای خود ندارید (طور مثال صورت حساب بانکی، بل آب و برق یا قرارداد کرایه)، مطمئن شوید که از شخصی بخواهید که اعلامیۀ اقامت ویکتوریای شما را در فورم درخواست لیسنس امضا کند.
 • لیسنس اصلی از کشور خارجی شما
 • ترجمه انگلیسی لیسنس یا جواز رانندگی بین المللی توسط NAATI (فقط در صورتی لازم است که لیسنس از کشور خارج تان به زبان انگلیسی نباشد)
 • عینک یا لنزهای تماسی (در صورت ضرورت به آنها برای گذراندن آزمایش بینایی).
 • هرگونه گزارش طبی (External link) (در صورت داشتن کدام مریضی یا دواهای تجویز شده که می تواند بر توانایی رانندگی شما تأثیر بگذارد).
 • پرداخت فیس های (External link) مورد ضرورت.

چگونه خودتان را برای امتحان ها آماده کنید

road to solo driving handbook PDF (External link) را بخوانید یا یک امتحان تمرینی داشته باشید (External link)

چگونه وعدۀ ملاقات تان را به یک وقت جدید انتقال دهید

در صورتی که ضرورت داشته باشید که قرار ملاقات تان را به یک زمان جدید انتقال دهید، 24 ساعت اطلاع دادن از قبل و پرداخت فیس الزامی است.

هنگامی که وقت گرفته شد، فقط توسط دارنده وقت قابل تغییر است.

آیا کدام مریضی طبی دارید؟

اگر از دواهای تجویز شده استفاده می کنید یا مریضی دارید که می تواند بر توانایی رانندگی شما تأثیر بگذارد، باید به ما اطلاع دهید و گزارش های طبی (External link) مربوطه را ارائه دهید.

روش های ایمنی کاری برای وعده های ملاقات‌

برای حفاظت از صحت و رفاه همه مشتریان و کارکنان، پروتکل های صحی دقیق در مراکز خدمات مشتری (Customer Service Centres) ما اعمال می شود.

اگر کسی حالش خوب نیست نباید در یک وعدۀ ملاقات حاضر شود.

تست درک خطر به صورت حضوری

فراموش نکنید که این چیزها را با خود بیاورید:

 • یک کاپی از تایید وقت ملاقات تان
  که می توانید آن را چاپ کنید یا در تلفون تان نشان دهید.
 • جواز یادگیرنده (learner permit) یا سند هویت تان
 • اصل لیسنس خارج از کشور (اگر داشته باشید).
 • ترجمه انگلیسی تایید شده NAATI لیسنس تان یا جواز رانندگی بین المللی (فقط در صورتی لازم است که لیسنس از کشور خارجی تان به زبان انگلیسی نباشد).

چگونه خودتان را برای امتحان ها آماده کنید

از امتحان تمرینی درک خطر ما (External link) استفاده کنید

چگونه وعدۀ ملاقات تان را به یک وقت جدید انتقال دهید

در صورتی که ضرورت داشته باشید که قرار ملاقات تان را به یک زمان جدید انتقال دهید، 24 ساعت اطلاع دادن از قبل و پرداخت فیس الزامی است.

هنگامی که وقت گرفته شد، فقط توسط دارنده وقت قابل تغییر است.

روش های ایمنی کاری برای وعده های ملاقات‌

برای حفاظت از صحت و رفاه همه مشتریان و کارکنان، پروتکل های صحی دقیق در مراکز خدمات مشتری (Customer Service Centres) ما اعمال می شود.

اگر کسی حالش خوب نیست نباید در یک وعدۀ ملاقات حاضر شود.

امتحان رانندگی

فراموش نکنید که این چیزها را با خود بیاورید:

 • یک کاپی از تایید وقت ملاقات تان
  که می توانید آن را چاپ کنید یا در تلفون تان نشان دهید.
 • اسناد اصلی هویت شما.
 • یک موتر مناسب
 • لیسنس اصلی از کشور خارجی تان
 • ترجمه انگلیسی تایید شدۀ NAATI لیسنس تان یا جواز رانندگی بین المللی (فقط در صورتی لازم است که لیسنس از کشور خارجی تان به زبان انگلیسی نباشد)
 • عینک یا لنزهای تماسی (در صورت ضرورت به آنها برای گذراندن آزمایش بینایی و انجام دادن امتحان رانندگی).
 • پرداخت فیس های (External link) مورد ضرورت
 • دفترچه ثبت (logbook) تکمیل شده یا اگر زیر21 سال سن دارید ساعات تکمیل کردۀ تان در اپ myLearners (External link).

چگونه خودتان را برای امتحان ها آماده کنید

چک لیست امتحان رانندگی (External link) را بخوانید

آیا کدام مریضی دارید؟

اگر ازدواهای تجویز شده استفاده می کنید یا مریضی دارید که می تواند بر توانایی رانندگی شما تأثیر بگذارد، باید به ما اطلاع دهید و گزارش های طبی (External link) مربوطه را ارائه بدهید.

روش های ایمنی کاری برای وعده های ملاقات‌

برای حفاظت از صحت و رفاه همه مشتریان و کارکنان، پروتکل های صحی دقیق در مراکز خدمات مشتری (Customer Service Centres) ما اعمال می شود.

اگر کسی حالش خوب نیست نباید در یک وعدۀ ملاقات حاضر شود.

مدارک هویت

انواع اسناد هویتی

هنگام ثبت کردن وسیله نقلیه یا اخذ لیسنس ممکن است لازم باشد مدارک هویت تان را ارائه دهید.

برای تأیید هویت باید شخصاً به مرکز خدمات مشتری (Customer Service Centre ) مراجعه کنید.

بدون مدارک مناسب نمی توانید درخواست تان را تکمیل کنید.

به چه مدارکی احتیاج دارم؟

اکثر چیزهایی که باید برای هر درخواستی ارائه دهید این ها است:

 • یک سند از دستۀ A (شواهد وجود و ارتباط بین هویت و درخواست دهنده. به عنوان مثال پاسپورت یا گواهی تولد استرالیا - اصل ، نه کاپی یا کاپی تأیید شده)
 • یک سند از دستۀ B (شواهدی مبنی بر استفاده از آن هویت در جامعه. به عنوان مثال Medicare یا کارت بانک)
 • مدارک اقامت در ویکتوریا (در صورتی که آدرس شما در اسناد دستۀ A یا B نشان داده نشده باشد)
 • شواهدی مبنی بر تغییر نام (اگر نام شما در اسناد دسته A و B متفاوت است).

دادن معلومات یا اسناد نادرست و/ یا گمراه کننده مطابق به Road Safety Act 1986 و/یا Marine Safety Act 2010 تخلف جدی است و می تواند جریمه یا زندانی شدن شما را در پی داشته باشد.

هرگونه صلاحیت یا تأییدی که در نتیجه ارائه چنین معلومات/ اسناد به شما داده می شود، ممکن است باطل و بلا اثر شود.

مدارک هویتی پذیرفته شده

اسناد دسته A و B شما باید نام و نام خانوادگی شما را به طور کامل و به همان ترتیب نشان دهد.

 • اگر شما بیش از یک نام اولی (داده شده) دارید، نام باید در هر دو سند ظاهر شود.
 • اگر بیش از یک نام فامیلی (نام خانوادگی) دارید، همه نامها باید در هر دو سند ظاهر شوند.

اقدام به نمایندگی از یک شخص دیگر یا یک شرکت

برای ثبت کردن یک وسیله نقلیه به نمایندگی از یک شخص دیگر، شما ضرورت به فورم امضا شده اختیارعمل به عنوان نماینده Authority to Act as an Agent form [PDF 253 Kb] (External link) دارید.

برای کسب معلومات بیشتر به ثبت کردن به نمایندگی یک شخص دیگر (Register on behalf of someone else (External link)) مراجعه کنید.

اسناد دسته A

مدارک دسته A باید نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد شما را نشان دهد.

اسناد باید متداول باشد یا بیشتر از دو سال از انقضای آن نگذشته باشد.

مدارک قابل قبول دستۀ A

 • کارت لیسنس رانندگی با عکس یا learner permit (جواز یادگیرنده) استرالیا با عکس.
 • کارت لیسنس کشتیرانی ویکتوریا با عکس.
 • کارت لیسنس سلاح ویکتوریا با عکس.
 • کارت با عکس نگهبان امنیت / کنترل جمعیت ویکتوریا.
 • پاسپورت استرالیا.
 • پاسپورت از کشور خارجی (اگر از تاریخ انقضای آن بیش از دو سال گذشته باشد، در صورتی که با ویزای فعلی استرالیا همراه باشد قابل قبول است).
 • تصدیق هویت صادرشده توسط Passport Office.
 • سند مسافرت کنوانسیون صادر شده توسط Passport Office.
 • سند هویت صادر شده توسط Passport Office (معمولاً برای مسافران به جزیره نارفولک صادر می شود).
 • کارت هویت افسر پلیس استرالیا با عکس.
 • کارت هویت کنسولی با عکس صادر شده توسط Department of Foreign Affairs and Trade.
 • تصدیق کامل تولد استرالیا که توسط اداره ثبت تولدات، وفیات و ازدواج (Births, Deaths and Marriages) صادر شده است (توجه: خلاصۀ تصدیق تولد و تصدیق تجلیل از تولد پذیرفته نمی شود).
 • تصدیق کسب تابعیت یا تصدیق شهروندی استرالیا، یا مدرکی برای سفر به استرالیا یا ImmiCard (بیشتر از 2 سال از تاریخ انقضای آن سپری نشده باشد)، صادر شده توسط Department of Immigration and Citizenship یا Passport Office.
 • کارت با عکس NSW (صادر شده توسط NSW RMS پس از 14 دسمبر 2008).
 • کارت تولد ( صادر شده توسط NSW RMS قبل از آگوست 2008).

لطفاً توجه داشته باشید: دادن معلومات یا اسناد نادرست و/ یا گمراه کننده مطابق به Road Safety Act 1986 و/ یا Marine Safety Act 2010 تخلف جدی است و می تواند جریمه یا زندانی شدن شما را در پی داشته باشد. هرگونه صلاحیت یا تأییدی که در نتیجه ارائه چنین معلومات/اسناد به شما داده می شود، ممکن است باطل و بلا اثر شود.

اسناد دستۀ B

یکی از اسناد متداول زیر که معتبر است:

 • کارت هویت کارمند حکومت ایالتی یا حکومت فدرال با عکس
 • کارت Medicare
 • کارت Department of Veterans Affairs
 • کارت Pensioner Concession
 • کارت مستحقی (entitlement) متداول صادر شده توسط Commonwealth
 • کارت هویت شاگردان
 • هرگونه کریدت کارت استرالیایی یا از کشور خارج یا کارت حساب از یک بانک، بلدینگ سوسایتی یا کریدت یونین
 • کارت Working with Children Check (بررسی کار با اطفال)
 • کارت اثبات سن استرالیا.
 • کارت Keypass استرالیا.
 • کارت هویت با عکس Australian Defence Force (بغیر از کارکنان غیرنظامی).

یا

 • یکی از این اسناد که بیش از یک سال از اعتبار آن سپری نشده باشد (اظهارات الکترونیکی روی یک دستگاه (به عنوان مثال تلفن موبایل یا تبلت) و اظهارات چاپ شده در اینترنت قابل قبول است):
 • دفترچه داد وگرفت های بانکی یا صورت حساب بانکی که سرنامه ((letterhead یا مهر موسسات را نشان بدهد
 • بل تلفون، گاز یا برق که سرنامه موسسات را نشان می دهد یا دارای مهر باشد
 • نامه های ATO ، Centrelink ، بانک و Medicare که سرنامه یا مهر موسسات را نشان بدهند.

یا

 • یکی از این اسناد که بیش از دو سال از اعتبار آن سپری نشده باشد:
 • بل آب، مالیه بر جایداد شهرداری (council rates ) یا اطلاعیۀ ارزیابی زمین
 • کارت ثبت نام انتخابات یا سایر مدارک ثبت نام
 • ورقۀ ترخیص نیروهای مسلح
 • کارت هویت با اعتبار Victorian Driving Authority با عکس.

اسناد دستۀ C - تغییر آدرس

در صورتی که آدرس محل سکونت ویکتوریای شما نشان داده نشده باشد یا در اسناد دستۀ A یا B شما متفاوت باشد، به یکی از اسناد زیر ضرورت خواهید داشت:

 • قرارداد فروش، کرایه یا سند کرایه که آدرس فعلی شما را نشان بدهد
 • اطلاعیۀ تمدید فعلی برای لیسنس رانندگی یا ثبت موتر
 • Australian Taxation Office Assessment (سال مالی گذشته یا جاری)
 • سند دسته A یا B متفاوت که آدرس فعلی شما را نشان بدهد.
 • اگر هنوز نمی توانید شواهدی از اقامت ویکتوریای خود تهیه کنید، باید یک بیانیه معرف (referee statement) ارائه دهید که باید:
 • این بیانیه باید توسط یک دارنده لیسنس رانندگی ویکتوریا که شما را به مدت 12 ماه یا بیشتر می شناسد امضا شده و شامل نام معرف، شماره لیسنس و امضا باشد.

این بیانیه را می توان در فورم درخواست learner permit (جواز یادگیری) یا لیسنس گنجانید.

اسناد دسته D - تبدیل نام

اگر نام شما در اسناد شواهد دستۀ A و B متفاوت است، به یکی از اسناد زیر ضرورت خواهید داشت.

 • تصدیق ازدواج صادر شده توسط ادارۀ ثبت تولدات، مرگ و ازدواج (Births, Deaths and Marriages ) در استرالیا.
 • اوراق طلاق (نامی را که به آن بر می گردد، نشان بدهد).
 • Deed Poll (قبل از نومبر 1986 در ویکتوریا صادر شده باشد).
 • تصدیق تغییر نام (Change of name Certificate) (صادر شده بعد از نوامبر 1986 در ویکتوریا).

اسناد هویت برای یک شرکت

اگر یک وسیله نقلیه بنام یک شرکت register (ثبت) می شود، یکی از موارد زیر الزامی است:

 • شماره شرکت استرالیا (Australian Company Number (ACN))
  • هر شرکت استرالیایی وقتی register (ثبت) می شود یک شماره شناسایی 9 رقمی خاص خود را دریافت می کند که به شماره شرکت استرالیا (Australian Company Number) معروف است.
   این شماره باید در هر سند عمومی که توسط شرکت* یا به نمایندگی از آن صادر، امضا یا منتشر می شود نشان داده شود، یا
 • تصدیق ثبت نام (Certificate of Registration)
  • مانند ACN، ASIC نیز برای هر شرکت registered (ثبت شده) یک تصدیق ثبت (Certificate of Registration) صادر می کند ، یا
 • تصدیق ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت (Certificate of Incorporation)
  • این تصدیق ها ممکن است توسط دفتر ثبت انجمن های تاسیس شده (Registrar of Incorporated Associations (External link)) درمقابل درخواست های نهادهای ذینفع که دارای معیارهای تعریف شده هستند، اعطا شود.

* شماره کسب و کار استرالیا (Australian Business Number (ABN)) با ACN فرق دارد.

ABN یک عدد یازده رقمی منحصر به فرد برای استفاده در معاملات کسب و کار با (Australian Taxation Office) و سایر مراکز دولتی است.

شرکت های register (ثبت) شده و کسب و کار های که در استرالیا فعالیت می کنند می توانند برای ABN درخواست بدهند.

توجه: شماره های کسب و کار استرالیا (Australian Business Numbers (ABNs)) دلیل قابل قبولی برای اثبات اینکه یک شرکت، تاسیس شده است، نیست.

برای عمل به نمایندگی از یک شرکت

شما باید این مدارک را ارائه دهید:

 • یک مدرک هویت از دسته A یا B
 • نامه اصلی صلاحیت دادن از رئیس شرکت یا شرکت در سرنامۀ چاپی با نام و عنوان شرکت تاسیس شده.

این نامه باید شامل معلومات زیر باشد:

 • نام و آدرس کامل شرکت در سرنامه (letterhead)
 • شماره شرکت استرالیا (Australian Company Number (ACN)) یا تصدیق تاسیس شرکت (Certificate of Incorporation)
 • نام شخصی که به نمایندگی از شرکت عمل می کند
 • لیست فعالیت هایی که می تواند به نمایندگی از شرکت انجام شود (به عنوان مثال تمدید ثبت).
 • اگر شرکتی سرنامه نداشته باشد، مجوز عمل به عنوان نماینده Authority to Act as an Agent form [PDF 253 Kb] (External link) قابل قبول است.

فعالیتهای زیر را نمی توان به نمایندگی شخص دیگری انجام داد:

 • امتحان دادن
 • خرید دفترچه کاری روزانه
 • گرفتن عکس.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).