Dinka - Thuɔŋjäŋ

Thuɔŋjäŋ

Loi käjuëc aliiric në account de myVicRoads

Kueer thiɔ̈kic bennë wëukuɔ̈ɔ̈n ke gɛ̈të rin piny dac cuatpiny, ba licence du waar, ba wël ke riändu kedhiɛ yök ka ba wëlkuɔ̈n jöt cɔ̈kpiny në aliiric abï ya looi në account de myVicRoads. Gɛ̈të rin piny thïn ëtënnë ee ya abac!

Liep account de myVicRoads

Kë kɔɔr ba ya bɛ̈i në ye kööl bïn ya bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk

Yïn bï wël kedhiɛ bï keek ya kɔɔr ëtënnë ya yök në ye apäm kënnë yic, në biäk de kä bï keek ya kɔɔr ba keek kɔn ya bɛ̈i në ye köölduɔ̈ɔ̈n bennë yïn bɛ̈n them nhom kënnë yic ago yïn jal päl piööc, mɛn ye cɔl “Learner Permit Test”, thëm ë nhom bï ya luɔ̈i kɔc në kë de nyïny ë kärac, mɛn ye cɔl “Hazard Perception Test” ka thiɛ̈c de kööl bënnë raan bɛ̈n them nhom në gɛ̈ɛ̈r ënɔŋ akutdaan ye juɔ̈ɔ̈r luɔ̈ɔ̈r ënɔŋ wuɔɔk, mɛn ye cɔl (“Customer Service Centre”).

Ba rɔt ya kɔ̈r agamlöŋduɔ̈ɔ̈n bï yïn ya geer thok ku bï wëlkuɔ̈ɔ̈n ba keek lueel ya waar yiic

Na kɔɔr ba ya jam wennë wuɔk në thoŋ dɛ̈ peei cie thoŋ ë liŋëlith, ke yïn lëu ba agamlöŋ bï yïn ya geer thok ya yuɔ̈p ago yïn ya yiɛ̈n kuɔɔny.

Lëu ba agamlöŋ bï ɣɛn ya geer thok ya yök wudë?

Na kɔɔr kuɔɔny bennë yïn ya geer thok, ke yï guik kööl bennë yïn ya yök ka thiäŋ athöör bennë yïn ya yiɛ̈n ye kuɔɔny kënnë, ka yïn lëu ba kuɔɔny ya guik ënɔŋ raan de paanduɔ̈n, mäthdu ka ba lɔ në mäktam de VicRoads yic.

Na kɔɔr agamlöŋ ka kɔɔr kuɔɔny bï ya gäm yïn ago lɔ nyuc në yomtiään de VicRoads, ke yïn bï ya kɔɔr ba lɔ në mäktam de VicRoads yic në baŋ de kɔckuɔɔn ye juɔ̈ɔ̈r yiɛ̈n kuɔɔny (Customer Service Centre) ku wɔ bï yïn guiɛ̈k ye raan kënnë.

Kɔc cie jam apieth ku cïkkë piŋ apieth

Na ye raan cie jam apieth ku cïï ye piŋ apieth, ke yïn lëu ba agamlöŋ de thoŋ de Auslan ya guikcök ku bï yïn juiɛ̈ɛ̈r yekënnë ago thëmduɔ̈ɔ̈n de yïn nhom looi. Na kɔɔr ba jam wennë wuɔɔk në telepun yic, ke yï yuɔ̈pë wuɔɔk në National Relay Service (External link).

 • Kɔc ke TTY – abï ya cööt në ye namba ë 13 36 77 ku thiɛ̈ckë 13 11 71
 • Kɔc ke Speak and Listen – abï ya cööt në ye namba ë 1300 555 727 ku thiɛ̈ckë 13 11 71

Gɛ̈ɛ̈rë yic de lithen de gɛ̈ɛ̈r ë riäth (driver licence), Athöör bennë raan ya päl piööc (learner permit) ka athöör kedhiɛ

Na cï lithenduɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r ë riäth (driver licence) ka athöör bennë yïn päl piööc (learner permit) gɔ̈ɔ̈ric në thoŋ cie thoŋ ë liŋëlith, ke yïn bï dhil ya kɔɔr ba ye athöör kënnë ya cɔk geeric në Agamlöŋ nhom cääta de NAATI (External link), ka raan cï piɛ̈c në Australia.

Akɔɔr ba rɔt ya cɔk lääu ago yekënnë ya thiɛ̈ɛ̈c.

Në yemɛɛn, ke lithen de gɛ̈ɛ̈r ë riäth yennë pinynhom ëbɛ̈n luui në yen (International Driving Permit) alëu bï ya gam ayadɛ̈ŋ/ëyadɛ̈ bï ya geeric të ëbïïë yen aɣeer.

Lithen de gɛ̈ɛ̈r ë riäth yennë pinynhom ëbɛ̈n luui në yen (International Driving Permit) abï ya tɔ̈ kennë raan ë them nhom paan de aɣeer ëtɛ̈ɛ̈n.

Aye agamlööŋ käkë cï keek gäm cätat në akutnhom de NAATI kekaa abukku keek ya gam:

Thëm bennë raan kɔɔr bï päl piööc (Learner Permit) bɛ̈n ya them nhom në rɔtde

Duɔ̈nnë nhom ye määr ba ya bɛ̈n ke yï muk kee käkë:

 • Biäk de athöör cennë yïn gäm kööl bïn ya bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk, mɛn cï lueel nhial ëtënnë.
  Yen athöör kënnë alëu bï ya guɔ̈tbei në makäna de wereek ku bïï raan ya muk në yecin të bïï yen ënɔŋ wuɔɔk ka bï ya cɔk tɔ̈ në telepunde yic ku bï ya nyuɔɔth të cen bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk.
 • Athöör bïï raan kɔn ya thiɔ̈ɔ̈ŋ agonnë yen päl piööc, mɛn ye cɔlë Licence or learner permit application PDF (External link).
 • Waragɛŋ adööcduɔ̈ɔ̈n bï yïn ya nyuɔɔth.
 • Kë bï yen kɔn ya nyuɔɔth mɛn rɛ̈ɛ̈rë paan de Victoria.
  Na cïn nhom kë bï yïn ya nyuɔɔth mɛn rɛ̈ɛ̈rë paan de Victoria (cï mɛn de, wereŋ de bɛŋ {bank statement}, cuɛtë piny de käkuɔ̈ɔ̈n ke paanduɔ̈n, mɛn ye cɔlë “utility bill” ka löŋduɔ̈ɔ̈n cäkkë thaany de juur ë baai), ke ka kɔɔr ba rɔt ya guiɛ̈k raan bï baŋ cï gɔ̈ɔ̈r ke ye ‘Victorian residence declaration’ ya thaany cök në ye athöör ba ya thiɔ̈ɔ̈ŋ kënnë yic agonë yïn ya yiɛ̈n lithen (licence).
 • Lithen (licence) adööcduɔ̈ɔ̈n ëbɔ̈ kennë yïn aɣeer
 • Lithen (licence) duɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r cïï akutnhom de NAATI kɔn tïŋic mɛn cennë yen geeric apieth në thoŋ ë liŋëlith ka athöör de pinynhom yennë kɔc päl gɛ̈ɛ̈r de riäth (mɛn ye kɔɔr yetök te nɔŋë raan nhom lithen {licence} deen ëbïïë aɣeer kënnë gɔ̈ɔ̈ric në thoŋ ë Liŋëlith).
 • Mandaratku ka gɛ̈lɛ̈thkuɔ̈ɔ̈n yïn keek daai në keek (të bennë yïn kɔɔr bï yïn kɔn them nyin mɛn yïn daai apieth ka cïï ye daai apieth).
 • Wël bï keek ya lueel kedhiɛ në akïïm (External link) (tënɔŋ yïn guɔ̈p tuaany tɔ̈ kennë yïn wënthɛɛr ka nɔŋ wɛl ye keek dek cïï lëu bïkkë yïn ya cɔk gër apieth në riäi).
 • Cuɛtpiny de wëu (External link) kɔɔr keek

Lëu ba rɔt ya juiir wudë ago thëmduɔ̈ɔ̈n de yïn nhom ya lɔ looi

Kuen buŋ de road to solo driving handbook (External link) ka piɔ̈ɔ̈cë rɔt në thëm bennë raan rɔt ya piɔ̈ɔ̈c yetök në gɛ̈ɛ̈r de riäi (External link).

Kuɛɛr lëu bïnke köölduɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r bɛɛr ya tääu në kööldɛ̈t peei yic

Na kɔɔr ba köölduɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r bɛɛr tääu tëdɛ̈t peei, ke ka kɔɔr ba wuɔɔk ya lɛ̈k ke thɛ kee 24 ŋootwei ku ka bï ya naŋ wëu lik ba keek ya cuatpiny.

Na cï kööl bïn bɛ̈n bɛ̈i bei, ke ye kööl kënnë alëu bï ya geer yetök në raan yennë thiɛ̈c ye kööl kënnë.

Nɔŋ guɔ̈p tuany tɔ̈ kennë yïn wënthɛɛr?

Na nɔŋ wɛlkuɔ̈ɔ̈n ye keek dek ka tënɔŋ yïn guɔ̈p tuaany tɔ̈ kennë yïn wënthɛɛr, ye yök ke cïï lëu bïkkë yïn ya cɔk gër apieth në riäi, ke ka kɔɔr ba ya lɛ̈k wuɔɔk ku gämë wuɔɔk athöör de (akïm) bï yekënnë ya nyuɔɔth (External link).

Guïŋ de kööl bennë yïn bɛ̈n piɔ̈ɔ̈c në kuɛɛr ke pial ë guɔ̈p të geer yïn riäi, mɛn ye cɔlë (Safety operating procedures for appointments)

Ago pial ë guɔ̈p ku piath de juɔ̈ɔ̈r yukku keek yiɛ̈n luɔɔi ku kɔckuɔɔn lui kennë wuɔɔk, ke lööŋ riliic arëëtic ke pial ë guɔ̈p aabï keek ya tääu në baŋ de kɔckuɔɔn ye juɔ̈ɔ̈r yiɛ̈n kuɔɔny, mɛn ye keek cɔlë (Customer Service Centres) të cïï ke bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk.

Acïn raan bï ya puɔ̈l ago ya bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk të cen guɔ̈p piɔl.

Thëm ë nhom bï ya luɔ̈i raan në rɔtde në kë de nyïny ë kärɛc ye röth luɔ̈i kɔc, mɛn ye cɔlë “Hazard Perception Test In-person”

Duɔ̈nnë nhom ye määr ba ya bɛ̈n ke yï muk kee käkë:

 • Biäk de athöör cennë yïn gäm kööl bïn ya bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk, mɛn cï lueel nhial ëtënnë.
  Yen athöör kënnë alëu bï ya guɔ̈tbei në makäna de wereek ku bïï raan ya muk në yecin të bïï yen ënɔŋ wuɔɔk ka bï ya cɔk tɔ̈ në telepunde yic ku bï ya nyuɔɔth të cen bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk.
 • Waragɛŋ adööcduɔ̈ɔ̈n bennë yïn ya päl piööc (learner permit) ka waragɛŋ adööcduɔ̈ɔ̈n bï yïn ya nyuɔɔth.
 • Lithen (licence) adööcduɔ̈ɔ̈n ëbɔ̈ kennë yïn aɣeer (të benne yen kɔɔr ëtënnë).
 • Lithen (licence) duɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r cïï akutnhom de NAATI kɔn tïŋic mɛn cennë yen geeric apieth në thoŋ ë liŋëlith ka athöör de pinynhom yennë kɔc päl gɛ̈ɛ̈r de riäth (mɛn ye kɔɔr yetök tënɔŋë raan nhom lithen {licence} deen ëbïïë aɣeer kënnë gɔ̈ɔ̈ric në thoŋ ë Liŋëlith).

Lëu ba rɔt ya juiir wudë ago thëmduɔ̈ɔ̈n de yïn nhom ya lɔ looi

Loi thëm ë nhom daan yukku luɔ̈i kɔc në nyïny de kärac ke gɛ̈ɛ̈r, mɛn ye cɔlë (Hazard perception practice test) (External link)

Kuɛɛr lëu bïnke köölduɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r bɛɛr ya tääu në kööldɛ̈t peei yic

Na kɔɔr ba köölduɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r bɛɛr tääu tëdɛ̈t peei, ke ka kɔɔr ba wuɔɔk ya lɛ̈k ke thɛ kee 24 ŋootwei ku ka bï ya naŋ wëu lik ba keek ya cuatpiny.

Na cï kööl bïn bɛ̈n bɛ̈i bei, ke ye kööl kënnë alëu bï ya geer yetök në raan yennë thiɛ̈c ye kööl kënnë.

Guïŋ de kööl bennë yïn bɛ̈n piɔ̈ɔ̈c në kuɛɛr ke pial ë guɔ̈p të geer yïn riäi, mɛn ye cɔlë (Safety operating procedures for appointments)

Ago pial ë guɔ̈p ku piath de juɔ̈ɔ̈r yukku keek yiɛ̈n luɔɔi ku kɔckuɔɔn lui kennë wuɔɔk tɔ̈, ke lööŋ riliic arëëtic ke pial ë guɔ̈p aabï keek ya tääu në baŋ de kɔckuɔɔn ye juɔ̈ɔ̈r yiɛ̈n kuɔɔny, mɛn ye keek cɔlë (Customer Service Centres) të cï ke bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk.

Acïn raan bï ya puɔ̈l ago ya bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk të cien guɔ̈p piɔl.

Thëm ë nhom de gɛ̈ɛ̈r ë riäi

Duɔ̈nnë nhom ye määr ba ya bɛ̈n ke yï muk kee käkë:

 • Biäk de athöör cennë yïn gäm kööl bïn ya bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk, mɛn cï lueel nhial ëtënnë.
  Yen athöör kënnë alëu bï ya guɔ̈tbei në makäna de wereek ku bïï raan ya muk në yecin të bïï yen ënɔŋ wuɔɔk ka bï ya cɔk tɔ̈ në telepunde yic ku bï ya nyuɔɔth të cen bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk.
 • Waragɛŋ adööcduɔ̈ɔ̈n bï yïn ya nyuɔɔth.
 • Riän bï ya röŋ kennë yïn.
 • Lithen (licence) adööcduɔ̈ɔ̈n ëbɔ̈ kennë yïn aɣeer
 • Lithen (licence) duɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r cïï akutnhom de NAATI kɔn tïŋic mɛn cennë yen geeric apieth në thoŋ ë liŋëlith ka athöör de pinynhom yennë kɔc päl gɛ̈ɛ̈r de riäth (mɛn ye kɔɔr yetök tënɔŋë raan nhom lithen {licence} deen ëbïïë aɣeer kënnë gɔ̈ɔ̈ric në thoŋ ë Liŋëlith).
 • Mandarat ku ka gɛ̈lɛ̈thkuɔ̈ɔ̈n yïn keek daai në keek (të bennë yïn kɔɔr bï yïn kɔn them nyin mɛn yïn daai apieth ka cïï ye daai apieth).
 • Cuɛtpiny de wëu (External link) kɔɔr keek
 • Yïn bï nhom kɔn ya naŋ buŋ thiin duɔ̈ɔ̈n yennë wël ke riändu gäär thïn, mɛn ye cɔlë “log book” ka ba kɔn ya tɔ̈ ke yï cï thɛ ku kedhiɛ thöl thook në myLearners app (External link) yic, të kën yïn run kee 21 kɔn dööt.

Lëu ba rɔt ya juiir wudë ago thëmduɔ̈ɔ̈n de yïn nhom ya lɔ looi

Kuen Kä bï keek kɔn ya kɔɔr kedhiɛ ago yïn päl gɛ̈ɛ̈r, mɛn ye cɔlë (Drive Test checklist)

Nɔŋ guɔ̈p tuany tɔ̈ kennë yïn wënthɛɛr?

Na nɔŋ wɛlkuɔ̈ɔ̈n ye keek dek ka tënɔŋ yïn guɔ̈p tuaany tɔ̈ kennë yïn wënthɛɛr, ye yök ke cïï lëu bïkkë yïn ya cɔk gër apieth në riäi, ke ka kɔɔr ba ya lɛ̈k wuɔɔk ku gämë wuɔɔk athöör de (akïm) bï yekënnë ya nyuɔɔth (External link).

Guïŋ de kööl bennë yïn bɛ̈n piɔ̈ɔ̈c në kuɛɛr ke pial ë guɔ̈p të geer yïn riäi, mɛn ye cɔlë (Safety operating procedures for appointments)

Ago pial ë guɔ̈p ku piath de juɔ̈ɔ̈r yukku keek yiɛ̈n luɔɔi ku kɔckuɔɔn lui kennë wuɔɔk, ke lööŋ riliic arëëtic ke pial ë guɔ̈p aabï keek ya tääu në baŋ de kɔckuɔɔn ye juɔ̈ɔ̈r yiɛ̈n kuɔɔny, mɛn ye keek cɔl (Customer Service Centres) të cï ke bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk.

Acïn raan bï ya puɔ̈l ago ya bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk të cen guɔ̈p piɔl.

Kë bï yïn ya nyuɔɔth

Cɔ̈ɔ̈k de athöör bï yïn ya nyuɔɔth

Yïn bï kɔn ya kɔɔr bï naŋ athöörduɔ̈ɔ̈n ba nyuɔɔth ago yïn ya cɔk nyic të gɛ̈ɛ̈r yïn riändu piny ka të kɔɔr benne (bennë) yïn yiɛ̈n laithenduɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r ë riäth.

Ago athöörduɔ̈ɔ̈n tɔ̈ kenë yïn kɔn tïŋ mɛn ye yic ka cie yic, ke yïn bï kɔn ya bɛ̈n ënɔŋ kɔckuɔɔn ye juɔ̈ɔ̈r yiɛ̈n kuɔny, mɛn ye keek cɔlë “Customer Service Centre” në rɔtdu.

Na kɛ̈nnë bɛ̈n wennë wereek kɔɔr keek, ke yïn cïï ye athöör kënnë bï ya thöl ë thiäŋ.

Yïkkë athöör yïndë kee bï keek ya kɔɔr bïkkë kɔn ya tɔ̈ kennë ɣɛn?

Yïn bï ya kɔɔr ba dhil ya tɔ̈ wennë kee athör käkë, të kɔɔr yïn ba thiɔ̈ɔ̈ŋ në kee:

 • Athöör töŋ ë Biäk de A bï yïn ya nyuɔɔth, mɛn ye cɔl “one Category A evidence document” (bï yen ya nyuɔɔth mɛn tɔ̈ yïn ëtɛ̈ɛ̈n ku bï athöörduɔ̈ɔ̈n ye yï nyuɔɔth ya rek kennë yïn, cï mɛn de Päthpɔt “passport” ka cäätaduɔ̈ɔ̈n ë dhiɛ̈ɛ̈thë yïn de (full Australian birth certificate) – waragɛɛk adöcku, ke cie biäk kɔ̈k ken “photocopies” ka waragɛɛk cï keek thaany kɔ̈ɔ̈th në raan de löŋ “certified copies”)
 • Athöör töŋ ë Biäk de B bï yïn ya nyuɔɔth, mɛn ye cɔl “one Category B evidence document” (bï tɛ̈nduɔ̈ɔ̈n cïn ye waragɛŋë ye yïn nyuɔɔth biyic piɔmduɔ̈n. cï mɛn de, Medicare ka adin yennë mïïtbɛi ë wëu në bɛŋic)
 • Waragɛŋ bï yïn ya nyuɔɔth mɛn ye yïn raan rɛ̈ɛ̈r paan de Victoria (të kënnë nïmïra de thanduŋduɔ̈ɔ̈n de thöön nyuɔɔth në Biäk de athöör A bï yïn ya nyuɔɔth, ye cɔl (cɔl) “Category A Document” ka Athöör B bï yïn ya nyuɔɔth, ye cɔl “Category B document”
 • Waragɛŋ bï yen ya nyuɔɔth mɛn cïn rinku geer (të wɛ̈ɛ̈cë rinku në athöör de Biäk A [Category A] ku athöör de Biäk B [Category B] yic)

Gɛm bennë raan wël cie yith ku/ka wël ye kɔc muɔ̈ɔ̈r ya lueel ka bï ya gam në athööric, aye kueen ke ye awäny rilic arëëtic në lööŋ ke Road Safety Act 1986 ku/ka lööŋ ke Marine Safety Act 2010 ku kaa lëu bï yïn ya cɔk kum ka bï yïn cɔk mac.

Gɛm bennë raan wël cie yith ku/ka wël ye kɔc muɔ̈ɔ̈r ya lueel ka bï ya gam në athööric, aye kueen ke ye awäny rilic arëëtic në lööŋ ke Road Safety Act 1986 ku/ka lööŋ ke Marine Safety Act 2010 ku kaa lëu bï yïn ya cɔk kum ka bï yïn cɔk mac.

Wereek ye raan nyuɔɔth cïkke gam

Rinkuɔ̈ɔ̈n tɔ̈ në biäk de A “Category A” ku biäk de B “Category B” aabï rinkuɔ̈ɔ̈n ke paanduɔ̈n ku rinkuɔ̈ɔ̈n tueeŋ ya nyuɔɔth ëke kuany ke cök.

 • Na nɔŋ nhom rin juëc kuɔ̈ɔ̈n tueeŋ (rin cï keek gäm yïn paanduɔ̈n) ke rinkuɔ̈ɔ̈n tueeŋ aabï ya tɔ̈ në awarak yiic kedhiɛ.
 • Na nɔŋ nhom rin juëc kuɔ̈ɔ̈n ciɛ̈ɛ̈n (rinkuɔ̈ɔ̈n ciɛ̈ɛ̈n cï keek gäm yïn paanduɔ̈n) ke rinkuɔ̈ɔ̈n ciɛ̈ɛ̈n aabï ya tɔ̈ në awarak yiic kedhiɛ.

Ba ya tɔ̈ në nyin de raan dɛ̈ peei ka akutnhom dɛ̈ peei yic

Na kɔɔr ba riäi ya gär piny në nyin de raandɛ̈ peei yic, ke yïn bï ya kɔɔr ba löŋ cï tääu de Authority to Act as an Agent form [PDF 253 Kb] (External link) ya kɔn thaany cök.

Lɔ ba yï rin lɔ gäär piny në nyin de raan dɛ̈ peei yic (External link) në wɛbthaitic të kɔɔr yïn wël juëc.

Athöör ë biäk de A (Category A documents)

Athöör ke biäk de A akɔɔr bïkkë rinkuɔ̈ɔ̈n ciɛ̈ɛ̈n (ku) rinkuɔ̈ɔ̈n tueeŋ ku jɔl ya köölduɔ̈ɔ̈n ëdhiëëthë yïn ya nyuɔɔth, Ë athöör kënnë akɔɔr bï ya athöör kën yic guɔ thök ka bï ya tɔ̈ ke cï yic thök në nïn lik kën run keerou dööt.

Athöör kënnë abï ya cɔk ye athöör de yemɛɛn ka cï yic thök në run kën run keerou dööt.

Gäm bennë Athöör ë biäk de A (Category A documents) ya gam

 • Laithen nuɔɔr dhiɛ de gɛ̈ɛ̈r ë riäth në Australia ye yic naŋ thuradu (Australian photo driver licence) ka athöör yennë yïn päl piööc (learner permit) nɔŋic thuradu.
 • Laithenduɔ̈ɔ̈n de wɛ̈ɛ̈r ë Victoria nɔŋic thuradu (Victoria marine licence).
 • Laithen nɔŋic thura cennë raan päl muŋ de dhaŋ në Victoria (Victorian firearm licence)
 • (Waragɛŋ de Dutït në Victoria ye cɔl) Victorian Security Guard/Crowd Controller photo card.
 • Päthpɔt de Australia (Australian passport).
 • Päthpɔtduɔ̈ɔ̈n ë bɛ̈ië aɣeer (na cï yic thök në run juëc wär run keerou, ke ka kɔɔr ba ya gam kennë bïtha de Australia (Australian visa) de yemɛɛn.
 • Cääta bï yïn ya nyuɔɔth apiɛth ë gɛ̈më yïn në mäktam de Passport Office.
 • Waragɛŋ ye lajï cath (Convention travel document) ë gɛ̈më yïn në mäktam de Passport Office.
 • Athöör bï yïn ya nyuɔɔth apiɛth ë gɛ̈më yïn në mäktam de Passport Office (mɛn ye dɔc gäm kɔc lɔ Norfolk Island).
 • Athöör ë bolith de Australia nyuɔɔth nɔŋic thura (Australian police force officer).
 • Athöör nɔŋic thura bï raan ya nyuɔɔth të rëër yen paan dɛ̈ peei (Consular photo identity) ë gɛ̈më yen në mäktam de Department of Foreign Affairs and Trade.
 • Cääta ëdhiëëthë raan ë gɛ̈më yen në mäktam ye rin gät piny, rin ke mïth cï keek dhiɛ̈ɛ̈th ku kɔc cï thou, ku jɔl ya kɔc cï thiëëk) (Registry of Births, Deaths and Marriages) (Kë kɔɔr ba nyic: Birth extracts ku jɔl ya Commemorative birth certificates aacï keek bï ya gam ëtënnë).
 • Cääta ye raan nyuɔɔth mɛn ë dhiëth në Australia ëtënnë ka ye mɛnh de baai në Australia ëtënnë (Australian naturalisation or citizenship certificate), ka athöör ëbïïë raan paan de Australia ëtënnë ka ImmiCard (ke kën yic guɔ thök në run juëc wär run keerou), ku ë gɛ̈më yen në mäktam de Department of Immigration and Citizenship ka mäktam de Passport Office.
 • Athöör de NSW nɔŋic thura ye raan nyuɔɔth (ë gɛ̈më yen në akuma de NSW RMS në pɛɛi nïn 14, pɛɛi de thiɛ̈ɛ̈r ke rou në ruɔ̈ɔ̈n de 2008 cï tëëk).
 • Athöör ye köölë dhiëëthë raan nyuɔɔth (ë gɛ̈më yen në akuma de NSW RMS ke pɛɛi (ye) nïn 14, pɛɛi de thiɛ̈ɛ̈r ke rou në ruɔ̈ɔ̈n de 2008 ŋoot).

Det ëkënë: Gɛm ë wël cie yith ku/ka wël ye kɔc muɔ̈ɔ̈r ka wereek ke ruëëny, aye kueen ke ye awäny rilic arëëtic në lööŋ ke Road Safety Act 1986 ku/ka lööŋ ke Marine Safety Act 2010 ku ka lëu bennë yï kuum ka bï yïn cɔk mac.

Kuɔɔny bï keek ya gäm yïn ëtënnë në kë cïn kee wëlkë lueel abï ya teem kɔ̈u ku ka bï ya dhuɔ̈kciɛ̈ɛ̈n në ye thaŋ thiin kënnë yic.

Athöör ë biäk de B (Category B documents)

Abï ya töŋ de kee athör cï keek gɔ̈ɔ̈r piiny ëtënnë kën yiic kɔn thök.

 • Athöör nɔŋic thura bï raan lui kennë akuma de State wennë akuma de baai ëbɛ̈n ya nyuɔɔth.
 • Athöör de Medicare.
 • Athöör de Department of Veterans Affairs.
 • Athöör de Pensioner Concession.
 • Athöör cennë yïn gäm löŋ bïn këduɔ̈ɔ̈n tɔ̈ kennë yïn ya mac, ku ë gɛ̈më yïn në akuma de Commonwealth.
 • Athöör bï mɛnh de thukul ya nyuɔɔth (Student identity card).
 • Adin thiin de bɛɛŋ ke Australia yennë mïït në wëu, ka adin thiin de bɛɛŋ ke aɣeer yennë mïït në wëu, adin yennë mïït në wëu ke akutnhom de yïŋë bɛ̈i, ka akutnhom de kɔc ye wëu kueet.
 • Athöör ye raan nyuɔɔth të luui yen kennë akutnhom ye mïth kor caath (Working with Children Check card).
 • Athöör de Australia bï run ke raan ya nyuɔɔth.
 • Athoor de Keypass de Australia.
 • Australian Defence Force photo identity card (excluding civilian staff).

Ka

Töŋ de kee athöör cï keek kueen nhial ëtënnë kën ruɔ̈ɔ̈n tök kɔn thöl thok (wël bï keek ya yök në adiit nyin (cï mɛn de telepuunic wennë tablet yic) ku wël bï keek ya guɔ̈tbei në mäkäna de awarak abï ya gam):

 • Athöör de päthbuk (passbook) ka wël cï keek ya guɔ̈tbei në bɛŋic, bï rin ke bɛŋ ya nyuɔɔth ku cï thany cök në stamp
 • Athöör bï wëu ke telepuun, gäth (gas) ka karaba ya nyuɔɔth, bï rin ke akutnhom ya nyuɔɔth ku cï thany cök në stamp
 • Athöör ëke bɔ̈ ënɔŋ ATO, Centrelink, bɛŋ ku jɔl ya Medicare bï rin ke akutnhom ya nyuɔɔth ku cï thany cök në stamp.

Ka

Töŋ de kee athöör käkë kën run keerou kɔn thöl thook:

 • Wëu yennëke pïu cuat piny, wëu ye keek yiɛ̈n akuma (council rates) ka athöör bennë yïn lɛ̈k ba piny waanic.
 • Athöör bïn rɔt cɔk gär ago ya cuët në bäny de baai ka athöör dɛ̈ peei bï yïn ya nyuɔɔth mɛn cïn thiɔ̈ɔ̈ŋ.
 • Athöör ye yïn nyuɔɔth mɛn cennë yïn lony të de apuruuk (Armed services discharge papers)
 • Athöör de Victorian Driving Authority bï thura ya nyuɔɔth.

Athöör ë biäk de C (Category C documents) – Bennë thanduŋ de thöön ya geer

Yïn bï athöör töŋ de kee athöör käkë ya guik të kënnë thanduŋduɔ̈ɔ̈n ë thöön de paan rëër yïn thïn në Victoria yic nyuɔɔth ka ye thanduŋ de thöön dɛ̈ peei yen cï nyuɔɔth në biäk de athöörduɔ̈ɔ̈n de A bï yïn ya nyuɔɔth, ye cɔl “Category A evidence Document” Ka athöörduɔ̈ɔ̈n de B bï yïn ya nyuɔɔth, ye cɔl “Category B evidence document”:

 • Athöör cïn ɣööc, juur ya nyuɔɔth yen thanduŋ de paanduɔ̈ɔ̈n rëër yïn thïn në ye mɛɛn nyuɔɔth.
 • Athöör cennë yïn lɛ̈k ago lithenduɔ̈ɔ̈n de gɛ̈ɛ̈r ku gäärduɔ̈ɔ̈n cïn riäi gɔ̈ɔ̈r bɛɛr geeric
 • Australian Taxation Office Assessment (ke ye kë de ruɔ̈ɔ̈n wään cï tëëk ka ye kë de ye ruɔ̈ɔ̈n kënnë)
 • Athöör dɛ̈ peei de Biäk de A (Category A document) ka Biäk de B (Category B document) ye thanduŋ rëër yïn thïn ëmɛnnë nyuɔɔth.
 • Na ŋuɔɔtë ke yï kën athöörduɔ̈ɔ̈n bï yïn ya nyuɔɔth mɛn rɛ̈ɛ̈rë paan de Victoria yök, ke yïn bï athöör bï yekënnë ya nyuɔɔth ya kɔɔr mɛn bï ya:
 • Thaany cök në raan nɔŋ laithendeen de gɛ̈ɛ̈r paan de Victoria, nyic yïn guɔ̈p në pɛ̈i kee 12 ku abak, ku bï rin ke raan nyic yïn guɔ̈p apieth ya lueel, ku jɔl ya namba de laithende, ku nyooth de thänyde.

Kee wëlkë aabï keek juiir në athöör bennë raan ya päl piööcic (learner permit) ka wereŋ de kɔ̈ɔ̈r de laithen yic.

Athöör ë biäk de D (Category D documents) – Bennë rin ya geer

Yïn bï athöör töŋ de kee athöör käkë ya guik të wɛ̈ɛ̈cë rinku në biäk de athöörduɔ̈ɔ̈n de A bï yïn ya nyuɔɔth, ye cɔlë “Category A evidence Document” ka Athöörduɔ̈ɔ̈n de B bï yïn ya nyuɔɔth, ye cɔlë “Category B evidence document”:

 • Cääta de thiëëk ë gɛ̈më në mäktam ye rin gät piny, rin ke mïth cï keek dhiɛ̈ɛ̈th, ku kɔc cï thou, ku jɔl ya kɔc cï thiëëk (Registrar of Births, Deaths and Marriages) paan de Australia.
 • Wereek ke däk ë thiëëk (bï rin cïnke rɔt wɛl thïn ya nyuɔɔth ëyadëŋ).
 • Wereŋ de wɛ̈ɛ̈r de rin cɔl “Deed Poll” (ë gɛmë ke pɛɛi de thiɛ̈ɛ̈r ku tök në ruɔ̈ɔ̈n de 1986 kën thök në Victoria).
 • Cääta yennë raan rinke geer (Change of name Certificate) (ë gɛmë ke pɛɛi de thiɛ̈ɛ̈r ku tök në ruɔ̈ɔ̈n de 1986 ŋoot ka të ɣɔn cen tëëk wënthɛɛr).

Waragɛɛk bï kämpänï ya nyuɔɔth

Na kɔɔr bï namba de riäi ya gäär piny (registered) tënɔŋ kämpänï, ke töŋ de kee käkë abï ya kɔɔr ënɔŋ yïn:

 • Namba de kampänï në Australia (Australian Company Number) (ACN)
  • Na cï yen gäär rin piny (registered), ke kämpänï ëbɛ̈n tɔ̈ në Australia aye gäm nambaai kee dhoŋuan bï yen ya nyuɔɔth, ye cɔl “Australian Company Number”.
   Ë namba kënnë abi dhil tïc në wereek cï ke päl kɔc ka wereek cï ke thaany ka werrek cï ke guɔ̈tbei në kämpänï ka në rin ke kämpänï * ka
 • Cääta de gɛ̈tpiny (Certificate of Registration)
  • Ku jɔl ya ACN, ku ASIC aa ye kämpänïïth cïke gät rin piny gäm wereŋ de gɛ̈tpiny (Certificate of Registration), ka
 • Cääta ye kämpänïïth mat (Certificate of Incorporation).

* Namba ye yiɛ̈n kɔc loi tajir në Australia (Australian Business Number - ABN) ee wuɔ̈ɔ̈c kennë ACN.

ABN ee ya wuruup kee thiɛ̈ɛ̈r ku tök ku ka yenë luui në kɔc ke tajir ku jɔl ya mäktam de Australian Taxation Office ku bïkë ya luui kenë akutnhïïm kɔ̈k peei ke miiri.

Kämpänïïth cï keek gɔ̈ɔ̈r (Registered) ku ɣän ke tajiir tɔ̈ në Australia yic ëtënnë aalëu bïkkë ya thiɔ̈ɔ̈ŋ në ABN.

Kë kɔɔr ba nyic: Nambaai ye keek yiɛ̈n kɔc loi tajiir në Australia yic (Australian Business Numbers - ABNs) aacïï yen ye nyuɔɔth mɛn ye akutnhom kënnë ya amatnhom.

Të kɔɔr bïn ya luui në nyin de kämpänï yic

Yïn bï kee käkë dhil ya gam:

 • Biäk de athöör de A ka biäk de athöör de B ye yïn nyuɔɔth (Category A or B evidence of identity document)
 • Athöör cï gät yïn në löŋ yic në raan ŋuɛ̈ɛ̈n mac kämpänï ka bï ya tɔ̈ në athöör cï juiir (letterhead) bï kämpänï ya nyuɔɔth.
  Abï kee wël käkë ya mat thïn:
 • Rin ke kämpänï ku ku thanduŋdeen de thöön cï tääu në athöör de kämpänï nhom (letterhead).
 • Namba de kämpänï në Australia (Australian Company Number - ACN) ka cääta de mät Certificate of Incorporation.
 • Rin ke raan luui në ye nyin de kämpänï kënnë yic.
 • Kä bï keek ya looi në nyin de kämpänï yic (cï mɛn de, gäär jöt).

Athöör de Authority to Act as an Agent form [PDF 253 Kb] (External link) abï ya gam ëyadɛ̈ të cïnnë kämpänï nhom athöör ë ye nyuɔɔth (letterhead).

Kee kä cï keek gɔ̈ɔ̈r piiny ëtënnë aacïï keek bï ya looi në nyin de raan dɛ̈ peei yic:

 • Ba thëm ë nhom de gɛ̈ɛ̈r ya looi në nyin de raan dɛ̈ yic.
 • Ba athöör de gɛ̈ɛ̈r piny de luɔɔi (work diary) ya ɣɔɔc në nyin de raandɛ̈ yic.
 • Ba atiɛ̈padu cɔk löm në nyin de raandɛ̈ yic.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).