Khmer - ខ្មែរ

ពត៌មានតេស្តបើកបរជាភាសាខ្មែរ

អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវយកទៅជាមួយ ពេលទៅជួបតាមការណាត់។

អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងទំព័រនេះ អំពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវយកទៅជាមួយ ពេលទៅធ្វើតេស្តយកប័ណ្ណអ្នករៀនបើកបរ (Learner Permit) ការធ្វើតេស្តតាមការមើលរូបទិដ្ឋភាពគ្រោះថ្នាក់ (Hazard Perception Test) ឬការធ្វើតេស្តបើកបរ (Drive Test) នៅមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន (Customer Service Centre)។

ការប្រើអ្នកបកប្រែ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការនិយាយជាមួយយើងខ្ញុំជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស អ្នកអាចទូរសូ័ព្ទទៅឲ្យអ្នកបកប្រែជួយបាន។

តើខ្ញុំអាចប្រើអ្នកបកប្រែដោយវិធីណា?

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការធ្វើការណាត់ជួប ឬក៏បំពេញឯកសារ អ្នកអាចរកជំនួយពីក្រុមគ្រួសារ មិត្តភ័ក្ដ ឬក៏ការិយាល័យ VicRoads ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែ ឬក៏ជំនួយដើម្បីធ្វើតេស្តនៅ VicRoads អ្នកត្រូវទៅមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន (Customer Service Centre) របស់ VicRoads (External link) ហើយយើងអាចធ្វើការណាត់ពេលជូនអ្នកបាន។

ពិការភាពក្នុងការនិយាយនិងស្ដាប់

ប្រសិនបើអ្នកមានពិការភាពក្នុងការនិយាយឬស្ដាប់ អ្នកអាចប្រើអ្នកបកប្រែ Auslan ក្នុងការធ្វើតេស្តរបស់អ្នក។

ដើម្បីនិយាយតាមទូរសព្ទជាមួយយើងខ្ញុំ សូមទាក់ទងតាម National Relay Service។ (External link)

 • សម្រាប់អ្នកប្រើ TTY សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 13 36 77 ហើយសួររកលេខ 13 11 71
 • សម្រាប់អ្នកប្រើ Speak and Listen សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1300 555 727 ហើយសួររក 13 11 71

ការបកប្រែប័ណ្ណបើកបររបស់អ្នក ប័ណ្ណអ្នករៀន (learner permit) ឬឯកសារទាំងឡាយ

ប្រសិនបើប័ណ្ណបើកបរ ឬប័ណ្ណអ្នករៀន (learner permit) របស់អ្នកមិនមែនសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទេ អ្នកត្រូវតែរកអ្នកបកប្រែដែលមានការទទួលស្គាល់ពី NAATI (External link) ឬការិយាល័យកុងស៊ុលសមស្របនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ឲ្យបកប្រែ។

អាចមានការគិតថ្លៃសេវា។

ប័ណ្ណអនុញ្ញាតិឲ្យបើកបរអន្តរជាតិ (International Driving Permit) ដែលនៅមានសុពលភាព ក៏អាចទទួលយកបានសម្រាប់ជំនួសការបកប្រែប័ណ្ណបើកបរពីបរទេស។

ប័ណ្អអនុញ្ញាតិឲ្យបើកបរអន្តរជាតិ (International Driving Permit) ត្រូវចេញដោយប្រទេសដែលចេញប័ណ្ណបើកបរពីបរទេសនោះ។

យើងស្នើឲ្យលោកអ្នកប្រើអ្នកបកប្រែទាំងឡាយណាដែលមានការទទួលស្គាល់ពី NAATI ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

ការធ្វើតេស្តនៅផ្ទាល់កន្លែងដើម្បីយកប័ណ្ណអ្នករៀន (Learner Permit)

សូមកុំភ្លេចយកមកជាមួយនូវ៖

 • លិខិតបញ្ជាក់ការណាត់ពេលខាងលើ។
  អ្នកអាចព្រិនវាចេញ ឬបង្ហាញរូបក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក៏បាន។
 • ពាក្យសុំប័ណ្ណបើកបរ ឬប័ណ្ណអ្នករៀន (Learner Permit)ជា PDF ដែលបានបំពេញហើយ។
 • ច្បាប់ដើមនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។
 • ភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋវិចតូរៀ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានឯកសារបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកនៅរដ្ឋវិចតូរៀទេ (ដូចជារបាយការណ៍ធនាគាររៀបរាប់ទឹកប្រាក់ក្នុងគណនេយ្យ វិក័យប័ត្រទឹកភ្លើង ឬកិច្ចព្រមព្រៀងជួលផ្ទះ។ល។) សូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់អំពីលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋវិចតូរៀក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក។

 • ច្បាប់ដើមនៃបណ្ណបើកបរពីបរទេសរបស់អ្នក
 • សេចក្ដីបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានត្រា NAATI ឬប័ណ្ណបើកបរអន្តរជាតិ (ត្រូវការតែក្នុងករណីប័ណ្ណបើកបរពីបរទេសរបស់អ្នកមិនមានជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)
 • វ៉ែនតាឬកញ្ចក់វ៉ែនតាដាក់ជាប់ភ្នែក (contact lenses) (ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការវាដើម្បីធ្វើតេស្ភភ្នែកឲ្យបានជាប់)។
 • របាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្ (External link)រទាំងឡាយ (ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺ ឬលេបថ្នាំចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពបើកបររបស់អ្នក)។
 • ការបង់ថ្លៃសេវា (External link)ដែលគេតម្រូវ។

តើត្រូវត្រៀមយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត

ចូរមើល Road to solo driving handbook (សៀវភៅណែនាំអំពីការបើកបរម្នាក់ឯងនៅលើផ្លូវ)ជា (External link) ឬហាត់ធ្វើតេស្ត (External link).

តើប្ដូរការណាត់ជួបរបស់អ្នកទៅពេលថ្មីមួយទៀតដោយវិធីណា

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្ដូរការណាត់ជួបរបស់អ្នកទៅពេលថ្មីមួយទៀត អ្នកត្រូវផ្ដល់ដំណឹងមុន 24 ម៉ោង ហើយត្រូវមានបង់ថ្លៃសេវាផង។

ពេលណាការណាត់ពេលបានធ្វើរួចហើយ ការសុំប្ដូរអាចធ្វើបានតែដោយសាម៉ីខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។

តើអ្នកមានជម្ងឺអ្វីរទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានលេបថ្នាំចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬមានជម្ងឺរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពបើកបររបស់អ្នក អ្នកត្រូវប្រាប់យើង ហើយនិងផ្ដល់របាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្ (External link)រដែលពាក់ព័ន្ធ។

នីតិវិធីដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលជួបតាមការណាត់

ដើម្បីការពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់គ្រប់អតិថិជននិងបុគ្គលិកទាំងអស់ យើងនឹងមានវិន័យអនាម័យតឹងរុឹងនៅមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន (Customer Service Centre)របស់យើង។

គ្មានអ្នកណាម្នាក់គួរទៅជួបតាមការណាត់ឡើយ ប្រសិនបើខ្លួនមិនស្រួលខ្លួន។

ការធ្វើតេស្តនៅផ្ទាល់កន្លែងតាមការមើលរូបទិដ្ឋភាពគ្រោះថ្នាក់ (Hazard Perception Test)

សូមកុំភ្លេចយកមកជាមួយនូវ៖

លិខិតបញ្ជាក់ការណាត់ពេលខាងលើ។
អ្នកអាចព្រិនវាចេញ ឬបង្ហាញរូបក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក៏បាន។

ប័ណ្ណអ្នករៀន (Learner Permit) ឬភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

ច្បាប់ដើមនៃប័ណ្ណបើកបរពីបរទេសរបស់អ្នក (បើត្រូវសម្រាប់ករណីនេះ)។

សេចក្ដីបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានត្រា NAATI ឬប័ណ្ណបើកបរអន្តរជាតិ (ត្រូវការតែក្នុងករណីប័ណ្ណបើកបរពីបរទេសរបស់អ្នកមិនមានជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)។

តើត្រូវត្រៀមយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរបស់អ្នក

ចូរហាត់ធ្វើតេស្តតាមការមើលរូបទិដ្ឋភាពគ្រោះថ្នាក់ (External link)របស់យើង

តើប្ដូរការណាត់ជួបរបស់អ្នកទៅពេលថ្មីមួយទៀតដោយវិធីណា

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្ដូរការណាត់ជួបរបស់អ្នកទៅពេលថ្មីមួយទៀត អ្នកត្រូវផ្ដល់ដំណឹងមុន 24 ម៉ោង ហើយត្រូវមានបង់ថ្លៃសេវាផង។

ពេលណាការណាត់ពេលបានធ្វើរួចហើយ ការសុំប្ដូរអាចធ្វើបានតែដោយសាម៉ីខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។

នីតិវិធីដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលជួបតាមការណាត់

ដើម្បីការពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់គ្រប់អតិថិជននិងបុគ្គលិកទាំងអស់ យើងនឹងមានវិន័យអនាម័យតឹងរុឹងនៅមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន (Customer Service Centre) របស់យើង។

គ្មានអ្នកណាម្នាក់គួរទៅជួបតាមការណាត់ឡើយ ប្រសិនបើខ្លួនមិនស្រួលខ្លួន។

ការធ្វើតេស្តបើកបរ (Drive Test)

សូមកុំភ្លេចយកមកជាមួយនូវ៖

 • លិខិតបញ្ជាក់ការណាត់ពេលខាងលើ។
  អ្នកអាចព្រិនវាចេញ ឬបង្ហាញរូបក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក៏បាន។
 • ច្បាប់ដើមនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។
 • យានជំនិះសមស្រប។
 • បណ្ណបើកបរច្បាប់ដើមពីបរទេសរបស់អ្នក
 • សេចក្ដីបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានត្រា NAATI នៃប័ណ្ណបើកបរ ឬប័ណ្ណបើកបរអន្តរជាតិរបស់អ្នក (ត្រូវការតែក្នុងករណីប័ណ្ណបើកបរពីបរទេសរបស់អ្នកមិនមានជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)
 • វ៉ែនតាឬកញ្ចក់វ៉ែនតាដាក់ជាប់ភ្នែក (contact lenses) (ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការវាដើម្បីធ្ធ្វើតេស្ភភ្នែកឲ្យបានជាប់)។
 • ការបង់ថ្លៃសេវា (External link)ដែលគេតម្រូវ។
 • សៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នកដែលបានបំពេញហើយ ឬបើអ្នកបានបំពេញចំនួនម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធី myLearners (External link) ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 21ឆ្នាំ។

តើត្រូវត្រៀមយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរបស់អ្នក

ចូរមើលបញ្ជីពិនិត្យផ្ទៀងសម្រាប់ការធ្វើតេស្តបើកបរ (Drive Test checklist) (External link).

តើអ្នកមានជម្ងឺអ្វីរទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានលេបថ្នាំចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬមានជម្ងឺរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពបើកបររបស់អ្នក អ្នកត្រូវប្រាប់យើង ហើយនិងផ្ដល់របាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្ (External link)រដែលពាក់ព័ន្ធ។

នីតិវិធីដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលជួបតាមការណាត់

ដើម្បីការពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់គ្រប់អតិថិជននិងបុគ្គលិកទាំងអស់ យើងនឹងមានវិន័យអនាម័យតឹងរុឹងនៅមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន (Customer Service Centre)របស់យើង។

គ្មានអ្នកណាម្នាក់គួរទៅជួបតាមការណាត់ឡើយ ប្រសិនបើខ្លួនមិនស្រួលខ្លួន។

ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ

ប្រភេទនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណ

អ្នកអាចត្រូវផ្ដល់ភស្តុតាងនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនៅពេលចុះបញ្ជីយានជំនិះរបស់អ្នក ឬទទួលប័ណ្ណបើកបររបស់អ្នក។

ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែទៅ មណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន (Customer Service Centre) ដោយផ្ទាល់។

អ្នកមិនអាចបំពេញពាក្យសុំបានទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានឯកសារដែលត្រឹមត្រូវ។

តើខ្ញុំត្រូវមានឯកសារអត្តសញ្ញាណអ្វីខ្លះ?

យ៉ាងច្រើនបំផុតដែលអ្នកត្រូវផ្ដល់សម្រាប់ពាក្យសុំណាក៏ដោយ គឺ៖

 • ឯកសារជាភស្តុតាងប្រភេទ A មួយច្បាប់ (ភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាមាន ហើយនិងទំនាក់ទំនងរវាងអត្តសញ្ញាណនិងសាម៉ីខ្លួនដាក់ពាក្យសុំ ឧទាហរណ៍ លិខិតឆ្លងដែន ឬសំបុត្រកំណើតពេញលេញអូស្ត្រាលី – យកច្បាប់ដើម គឺមិនមែនឯកសារថតចម្លង ឬការថតចម្លងដែលមានការបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវនោះទេ)
 • ឯកសារជាភស្តុតាងប្រភេទ B មួយច្បាប់ (ភស្តុតាងនៃការប្រើអត្តសញ្ញាណនោះនៅក្នុងសហគមន៍ ដូចជាប័ណ្ណ Medicare ឬប័ណ្ណធនាគារ)
 • ភស្តុតាងនៃលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋវិចតូរៀ (ប្រសិនបើអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកមិនមានចុះនៅក្នុងឯកសារប្រភេទ A ឬ B នោះទេ)
 • ភស្តុតាងនៃការដូរឈ្មោះ (ប្រសិនបើឈ្មោះរបស់អ្នកខុសពីឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារប្រភេទ A ឬ B នោះ)។

ការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិត និង/ឬនាំឲ្យគេយល់ច្រឡំ ជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរក្រោមច្បាប់ Road Safety Act 1986 និង/ឬ Marine Safety Act 2010 ហើយអ្នកអាចទទួលការពិន័យជាប្រាក់ឬជាប់ពន្ធនាគារ។

សិទ្ធិអំណាចឬការអនុម័តយល់ព្រមដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកដោយសារការផ្ដល់ព័ត៌មាន/ឯកសារបែបនេះ អាចត្រូវបានទុកជាមោឃៈ និងគ្មានសុពលភាព។

ឯកសារអត្តសញ្ញាណដែលទទួលយកបាន

ឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារប្រភេទ A និងប្រភេទ B របស់អ្នកត្រូវមានបង្ហាញនាមត្រកូលរបស់អ្នក និងនាមខ្លួនពេញលេញរបស់អ្នក ហើយដែលមានលំដាប់ដូចគ្នា។

 • ប្រសិនបើអ្នកមាននាមខ្លួនលើសពីមួយ នាមខ្លួននោះត្រូវតែមាននៅក្នុងឯកសារទាំងពីរនោះ។
 • ប្រសិនបើអ្នកមាននាមត្រកូលលើសពីមួយ គ្រប់ឈ្មោះទាំងអស់ត្រូវតែមាននៅក្នុងឯកសារទាំងពីរ។

ការធ្វើកិច្ចការជួសមុខឲ្យមនុស្សម្នាក់ ឬក្រុមហ៊ុនមួយ

ដើម្បីចុះឈ្មោះយានជំនិះជួសមុខឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀត អ្នកត្រូវមានឯកសារផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យធ្វើជាតំណាង (Authority to Act as an Agent form) ជា [PDF 253 Kb] ដែលមានចុះហត្ថលេខាហើយ។ (External link)

សូមចូលទៅ ការចុះឈ្មោះជំនួសមុខឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀត (External link) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ឯកសារប្រភេទ A

ឯកសារប្រភេទ A ត្រូវមានបង្ហាញនាមត្រកូល នាមខ្លួនរបស់អ្នក ហើយនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នក។

ឯកសារទាំងឡាយត្រូវនៅមានសុពលភាព ឬហួសកំណត់មិនលើសពីពីរឆ្នាំ។

ឯកសារប្រភេទ A ដែលអាចទទួលយកបាន

 • ប័ណ្ណបើកបរអូស្ត្រាលីដែលមានរូបថត ឬប័ណ្ណអ្នករៀន (learner permit) ដែលមានរូបថត។
 • ប័ណ្ណបើកបរកប៉ាល់រដ្ឋវិចតូរៀដែលមានរូបថត។
 • ប័ណ្ណប្រើប្រាស់កាំភ្លើងរដ្ឋវិចតូរៀដែលមានរូបថត។
 • ប័ណ្ណឆ្មាំសន្តិសុខ/អ្នកគ្រប់គ្រងហ្វូងមនុស្សនៅរដ្ឋវិចតូរៀដែលមានរូបថត។
 • លិខិតឆ្លងដែនអូស្ត្រាលី។
 • លិខិតឆ្លងដែនបរទេស (បើផុតកំណត់លើសពីពីរឆ្នាំ អាចទទួលយកបានប្រសិនបើមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវទិដ្ឋាការអូស្ត្រាលីដែលនៅមានសុពលភាព)។
 • លិខិតអត្តសញ្ញាណចេញឲ្យដោយ Passport Office។
 • ឯកសារធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសន្និបាតចេញឲ្យដោយ Passport Office។
 • ឯកសារអត្តសញ្ញាណចេញឲ្យដោយ Passport Office (ជាធម្មតាចេញឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទៅកោះ Norfolk Island)។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីកម្លាំងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីដែលមានរូបថត។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកុងស៊ុលដែលមានរូបថតចេញឲ្យដោយ Department of Foreign Affairs and Trade។
 • សំបុត្រកំណើតពេញលេញចេញឲ្យដោយការិយាល័យ អត្រានុកូលដ្ឋាន (Births, Deaths and Marriages) (កំណត់ចំណាំ៖ សម្រង់កំណើត និងសំបុត្រកំណើតដែលជាការរំលឹកគុណ មិនអាចទទួលយកបានឡើយ)។
 • វិញ្ញាបនប័ត្រចូលសញ្ជាតិ ឬឯកសារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកប្រទេសអូស្ត្រាលី ឬប័ណ្ណ ImmiCard (អាចផុតកំណត់រហូតដល់ 2 ឆ្នាំ) ចេញឲ្យដោយក្រសួង Department of Immigration and Citizenship ឬការិយាល័យ Passport Office។
 • ប័ណ្ណដែលមានរូបថតនៅរដ្ឋ NSW (ចេញឲ្យដោយ NSW RMS ក្រោយថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2008)។
 • ប័ណ្ណកំណើត (ចេញឲ្យដោយ NSW RMS មុនខែសីហា ឆ្នាំ 2008)។
 • សូមកត់សំគាល់ថា៖ ការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិត និង/ឬ នាំឲ្យគេយល់ច្រឡំ ជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរក្រោមច្បាប់ Road Safety Act 1986 និង/ឬ Marine Safety Act 2010 ហើយអ្នកអាចទទួលការពិន័យជាប្រាក់ឬជាប់ពន្ធនាគារ។
  សិទ្ធិអំណាចឬការអនុម័តយល់ព្រមដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកដោយសារការផ្ដល់ព័ត៌មាន/ឯកសារបែបនេះ អាចត្រូវបានទុកជាមោឃៈ និងគ្មានសុពលភាព។

ឯកសារប្រភេទ B

ឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារខាងក្រោមនេះហើយដែលនៅមានសុពលភាព។

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានរូបថតរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋឬសហព័ន្ធ។
 • ប័ណ្ណ Medicare។
 • ប័ណ្ណ Department of Veterans Affairs ។
 • ប័ណ្ណ Pensioner Concession។
 • ប័ណ្ណបញ្ជាក់ថាមានសិទ្ធិទទួលផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗចេញឲ្យដោយសមាគមប្រទេស Commonwealth ដែលនៅមានសុពលភាព។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិស្ស។
 • ប័ណ្ណឥណទាន ឬប័ណ្ណគណនីពីធនាគារ ពីស្ថាប័ន building society ឬ credit union ណាមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬពីបរទេស។
 • ប័ណ្ណនៃ ការពិនិត្យមើលការងារដែលទាក់ទងនឹងកុមារ (Working with Children Check)
 • ប័ណ្ណបញ្ជាក់អាយុអូស្ត្រាលី។
 • ប័ណ្ណ Keypass អូស្ត្រាលី។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានរូបថតរបស់ Australian Defence Force (មិនរាប់បញ្ចូលបុគ្គលិកស៊ីវីលទេ)។

ឯកសារមួយនៃឯកសារខាងក្រោមនេះដែលមិនចាស់ជាងមួយឆ្នាំ (សេចក្ដីថ្លែងជាអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងឧបករណ៍មួយ (ឧ. ទូរស័ព្ទដៃ ឬថេប្លេត) និងសេចក្ដីថ្លែងតាមអ៊ិនធើណិតដែលបានព្រិនចេញ អាចទទួលយកបាន)៖

 • កូនសៀវភៅធនាគារ ឬសេចក្ដីថ្លែងគណនីធនាគារដែលមានបង្ហាញក្បាលលិខិតស្ថាប័ន ឬត្រា
 • វិក័យប័ត្រទូរស័ព្ទ ហ្គាស ឬអគ្គិសនី ដែលមានបង្ហាញក្បាលលិខិតស្ថាប័ន ឬត្រា
 • លិខិតពី ATO, Centrelink ធនាគារ និង Medicare ដែលមានបង្ហាញក្បាលលិខិតស្ថាប័ន ឬត្រា។

ឯកសារមួយនៃឯកសារខាងក្រោមនេះដែលមិនចាស់ជាងពីរឆ្នាំ៖

 • វិក័យប័ត្រទឹក វិក័យប័ត្រសាលាសង្កាត់ (council rates) ឬលិខិតវាយតម្លៃដីធ្លី
 • ប័ណ្ណចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឬភស្តុតាងឯទៀតនៃការចុះឈ្មោះ
 • លិខិតបញ្ជាក់ការឈប់ពីសេវាយោធា
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានរូបថតដែលចេញឲ្យដោយ Victorian Driving Authority ដែលនៅមានសុពលភាព។

ឯកសារប្រភេទ C - ការដូរអាស័យដ្ឋាន

អ្នកនឹងត្រូវការឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារទាំងឡាយខាងក្រោមនេះប្រសិនបើអាស័យដ្ឋានក្នុងរដ្ឋវិចតូរៀរបស់អ្នកមិនមានបង្ហាញឬខុសពីនៅក្នុងឯកសារប្រភេទ A ឬ B នោះ៖

 • កិច្ចសន្យាលក់ឬជួលផ្ទះដែលមានបង្ហាញអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក
 • លិខិតប្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើប័ណ្ណបើកបរថ្មី ឬការចុះបញ្ជីយានជំនិះជាថ្មី
 • Australian Taxation Office Assessment (ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនឬបច្ចុប្បន្ន)
 • ឯកសារប្រភេទ A ឬ B មួយផ្សេងទៀតដែលមានអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
 • ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចរកភស្តុតាងអំពីលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកនៅរដ្ឋវិចតូរៀបានទេ អ្នកត្រូវតែផ្ដល់សេចក្ដីថ្លែងពីសាក្សីម្នាក់ដែលត្រូវតែ៖
 • មានការចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកកាន់ប័ណ្ណបើកបរនៅរដ្ឋវិចតូរៀ ដែលបានស្គាល់អ្នកអស់រយៈពេល 12 ខែឡើងទៅ ដោយមានចែងឈ្មោះ លេខប័ណ្ណបើកបរ និងហត្ថលេខារបស់សាក្សីនោះផង។
  សេចក្ដីថ្លែងនេះអាចធ្វើនៅក្នុងពាក្យសុំប័ណ្ណអ្នករៀន (Learner Permit) ឬពាក្យសុំប័ណ្ណបើកបរ។

ឯកសារប្រភេទ D - ការដូរឈ្មោះ

អ្នកនឹងត្រូវការឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារទាំងឡាយខាងក្រោមនេះប្រសិនបើឈ្មោះរបស់អ្នកខុសពីនៅក្នុងឯកសារប្រភេទ A ឬ B។

 • លិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ចេញឲ្យដោយការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាន (Births, Deaths and Marriages) ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។
 • ឯកសារលែងលះ (មានបង្ហាញឈ្មោះដែលកំពុងដូរទៅ)។
 • Deed Poll (ចេញឲ្យមុនខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1986 នៅរដ្ឋវិចតូរៀ)។
 • លិខិតបញ្ជាក់ការដូរឈ្មោះ (Change of name Certificate) (ចេញឲ្យនៅឬក្រោយខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1986 ក្នុងដ្ឋវិចតូរៀ)។

ឯកសារអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន

បើការចុះឈ្មោះយានជំនិះធ្វើក្រោមឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយ យើងត្រូវការព័ត៌មានឬឯកសារមួយក្នុងចំណោមព័ត៌មានឬឯកសារខាងក្រោមនេះ៖

 • លេខក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលី (Australian Company Number) (ACN)
  • នៅពេលធ្វើការចុះឈ្មោះ រាល់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីទទួលបានលេខកំណត់អត្តសញ្ញាណពិសេសមាន 9 ខ្ទង់ ដែលគេហោថាលេខក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលី (Australian Company Number)។
   លេខនេះត្រូវមានបង្ហាញនៅលើរាល់ឯកសារសាធារណៈដែលចេញ ចុះហត្ថលេខា ឬបោះពុម្ពផ្សាយដោយឬក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន* ឬ
 • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជី (Certificate of Registration)
  • ថែមទៅលើ ACN, ASIC ក៏មានចេញឲ្យក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលបានចុះក្នុងបញ្ជី នូវវិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជី (Certificate of Registration) ឬ
 • វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (Certificate of Incorporation)។

* លេខអាជីវកម្មអូស្ត្រាលី (ABN) គឺខុសពី ACN។ ABN គឺជាលេខ

11ខ្ទង់ដែលខុសពីគេសម្រាប់តែខ្លួនមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយ Australian Taxation Office និងទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀត។

ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងអង្គភាពអាជីវកម្មនានាដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី អាចដាក់ពាក្យសុំលេខ ABN បាន។

កំណត់ចំណាំ៖ លេខអាជីវកម្មអូស្ត្រាលី (Australian Business Number) (ABN) មិនអាចយកជាភស្តុតាងថាស្ថាប័នមួយជាស្ថាប័នសាជីវកម្មឡើយ។

ដើម្បីធ្វើកិច្ចការជួសមុខឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយ

អ្នកត្រូវតែផ្ដល់៖

 • ឯកសារជាភស្តុតាងប្រភេទ A ឬ B មួយច្បាប់
 • ច្បាប់ដើមនៃលិខិតប្រគល់សិទ្ធិពីនាយកក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬពីក្រុមហ៊ុននៅលើលិខិតដែលមានចែងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក្នុងក្បាលលិខិតស្រាប់។
  លិខិតនោះត្រូវមានចែងព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖
  • ឈ្មោះពេញលេញនិងអាស័យដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្បាលលិខិត
  • លេខក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលី (Australian Company Number) (ACN) ឬវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (Certificate of Incorporation)
  • ឈ្មោះបុគ្គលដែលធ្វើកិច្ចការជួសមុខឲ្យក្រុមហ៊ុន
  • បញ្ជីសកម្មភាពទាំងពួងដែលអ្នកតំណាងអាចធ្វើជួសមុខឲ្យក្រុមហ៊ុន (ឧ. ការចុះបញ្ជីបង់ពន្ធជាថ្មី)។

ទម្រង់បែបបទជា [PDF 253 Kb] សម្រាប់ការប្រគល់សិទ្ធិឲ្យធ្វើជាតំណាង (Authority to Act as an Agent form) (External link) អាចទទួលយកបាន ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនមានក្បាលលិខិត។

សកម្មភាពខាងក្រោមនេះ គេមិនអាចធ្វើជំនួសមុខឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៀតបានទេ៖

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).