Thai - ไทย

ข้อมูลการทดสอบการขับขี่เป็นภาษาไทย

สิ่งที่คุณต้องนำติดตัวมาในวันนัด

ในหน้านี้คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องนำติดตัวมาด้วยในวันสอบใบอนุญาตขับขี่ของผู้เรียน (Learner Permit Test) การสอบการรับรู้อันตราย (Hazard Perception Test) หรือการนัดสอบขับ ที่ ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Centre)

การใช้ล่ามหรือนักแปล

หากคุณต้องการพูดกับเราด้วยภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ คุณสามารถโทรหาล่ามหรือนักแปลเพื่อขอความช่วยเหลือได้

ฉันจะใช้ล่ามได้อย่างไร?

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำวันนัดหรือการกรอกข้อความ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อนฝูง หรือจากสำนักงาน VicRoads

หากคุณต้องการล่ามหรือความช่วยเหลือในระหว่างการสอบข้อสอบ VicRoads คุณต้องไปที่ ศูนย์บริการลูกค้า VicRoads (VicRoads Customer Service Centre (External link)) แล้วเราจะจองล่ามให้คุณ

ผู้มีปัญหาด้านการพูดและการได้ยิน

หากคุณมีปัญหาด้านการพูดหรือการได้ยิน คุณสามารถใช้ล่าม Auslan ในการสอบ

ในการพูดกับเราทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อเราผ่านทาง National Relay Service (External link)

 • ผู้ใช้ TTY - โทร 13 36 77 แล้วขอ 13 11 71
 • ผู้ใช้ Speak and Listen - โทร 1300 555 727 แล้วขอ 13 11 71

การแปลใบขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่ของผู้เรียน (learner permit) หรือเอกสารของคุณ

หากใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้เรียน (learner permit) ของคุณไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณต้องให้นักแปลที่ได้รับการรับรองวุฒิจากองค์การ NAATI (External link) หรือสถานกงสุลที่เหมาะสมในออสเตรเลียเป็นผู้แปล

อาจต้องเสียค่าบริการ

นอกจากนั้นใบอนุญาตขับขี่นานาชาติที่ยังใช้ได้อาจเป็นที่ยอมรับได้ว่าเป็นการแปลของใบขับขี่ต่างประเทศ

ใบอนุญาตขับขี่นานาชาติจะต้องออกโดยประเทศที่ออกใบขับขี่ต่างประเทศฉบับนั้น

การสอบใบอนุญาตขับขี่ของผู้เรียน (Learner Permit)ด้วยตนเอง

อย่าลืมนำสิ่งต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย:

 • สำเนายืนยันวันนัด
  นี่อาจเป็นเอกสารหรือข้อความในโทรศัพท์ของคุณ
 • ใบสมัครสอบใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้เรียน (learner permit)ในรูปแบบPDF ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 • หลักฐานแสดงว่าคุณพำนักอยู่ในรัฐวิกตอเรีย
  หากคุณไม่มีหลักฐานใดๆ ที่แสดงตำบลที่อยู่ของคุณในออสเตรเลีย (เช่น ใบแจ้งยอดเงินของธนาคาร ใบเก็บเงินค่าบริการสาธารณูปโภค หรือสัญญาเช่าบ้าน) โปรดหาคนลงชื่อรับรองการพำนักในวิกตอเรียบนแบบฟอร์มใบสมัครขอใบขับขี่
 • ใบขับขี่ต่างประเทศต้นฉบับของคุณ
 • คำแปลใบขับขี่หรือใบขับขี่นานาชาติที่ได้รับการรับรองโดย NAATI (ในกรณีที่ใบขับขี่ต่างประเทศไม่ใช่ภาษาอังกฤษ)
 • แว่นตาหรือคอนแท็คเลนส์ของคุณ (หากคุณต้องใช้ในการสอบผ่านการทดสอบสายตา)
 • รายงานการแพทย์ใดๆ (ถ้าคุณมีโรคประจำตัว หรือกินยาที่แพทย์สั่ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการขับรถ)
 • การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม (External link)

วิธีเตรียมตัวสอบ

อ่านคู่มือ road to solo driving handbook (External link)ในรูปPDFหรือ สอบลงสนาม (External link)

วิธีเลื่อนวันนัดของคุณเป็นวันเวลาอื่น

หากคุณจำเป็นต้องเลื่อนวันนัดเป็นวันเวลาอื่น คุณต้องแจ้งให้ทางการทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย

ทันทีที่ทำวันนัดเสร็จแล้ว เจ้าของวันนัดเท่านั้นที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงวันนัดได้

คุณมีโรคประจำตัวไหม?

หากคุณต้องกินยาที่แพทย์สั่งหรือมีโรคประจำตัวที่อาจมีผลกระทบต่อการขับรถ คุณต้องแจ้งให้เราทราบและแสดงรายงานทางการแพทย์ (External link)ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการนัดหมาย

เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสวัสดิการของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ทุกคน จะมีการใช้ระเบียบการรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะอย่างเข้มงวดที่ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Centre) ของเรา

ไม่ควรมาตามวันนัดหมายถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย

การทดสอบการรับรู้อันตรายด้วยตนเอง

อย่าลืมนำสิ่งต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย:

 • สำเนาแสดงการยืนยันการทำวันนัดข้างต้น
  จะเป็นเอกสารหรือข้อความที่แสดงไว้ในโทรศัพท์ของคุณก็ได้
 • ใบอนุญาตขับขี่ของผู้เรียน (learner permit) หรือหลักฐานแสดงตัวของคุณ
 • ใบขับขี่นานาชาติต้นฉบับของคุณ (ถ้ามี)
 • คำแปลใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก NAATI หรือใบขับขี่นานาชาติ (ต้องแปลถ้าใบขับขี่นานาชาตินั้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

วิธีการเตรียมตัวสอบ

ทำข้อสอบการฝึกการรับรู้อันตรายของเรา (External link)

วิธีเลื่อนวันนัดของคุณเป็นวันเวลาอื่น

หากคุณจำเป็นต้องเลื่อนวันนัดเป็นวันเวลาอื่น คุณต้องแจ้งให้ทางการทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย

ทันทีที่ทำวันนัดเสร็จแล้ว เจ้าของวันนัดเท่านั้นที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงวันนัดได้

ระเบียบการเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการนัดหมาย

เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสวัสดิการของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ทุกคน จะมีการใช้ระเบียบการรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะอย่างเข้มงวดที่ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Centre) ของเรา

ไม่ควรมาตามวันนัดหมายถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย

การสอบขับ

โปรดอย่าลืมนำสิ่งเหล่านี้ติดตัวมาด้วย:

 • สำเนายืนยันการทำวันนัดข้างต้น
  อาจเป็นเอกสารหรือข้อความที่แสดงไว้ในโทรศัพท์ของคุณ
 • หลักฐานแสดงตัวต้นฉบับขุองคุณ
 • ยานยนต์ที่เหมาะสม
 • ใบขับขี่ต่างประเทศต้นฉบับของคุณ
 • คำแปลใบขับขี่หรือใบขับขี่นานาชาติเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากNAATI (จำเป็นสำหรับใบอนุญาตขับรถนานาชาติที่มิได้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • แว่นตาหรือคอนแท็ค เลนซ์ของคุณ (หากคุณต้องการใช้เพื่อผ่านการทดสอบสายตาและการขับ)
 • การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม (External link)ตามที่ระบุไว้
 • สมุดล็อกบุ๊คของคุณที่กรอกเรียบร้อยแล้วหรือคุณได้ลงชั่วโมงแล้วในแอปพลิเคชั่น myLearners หากคุณอายุต่ำกว่า 21 ปี

วิธีการเตรียมตัวสอบ

อ่านรายการตรวจสอบการขับ (External link)

คุณมีโรคประจำตัวไหม?

หากคุณต้องกินยาที่แพทย์สั่งหรือมีโรคประจำตัวที่อาจมีผลกระทบต่อการขับรถ คุณต้องแจ้งให้เราทราบและแสดงรายงานทางการแพทย์ (External link)ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการนัดหมาย

เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสวัสดิการของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ทุกคน จะมีการใช้ระเบียบการรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะอย่างเข้มงวดที่ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Centre) ของเรา

ไม่ควรมาตามวันนัดหมายถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย

หลักฐานแสดงตัว

ประเภทของเอกสารแสดงตัว

คุณอาจจำเป็นต้องแสดงหลักฐานแสดงตัวคุณเมื่อคุณจดทะเบียนยานพาหนะ หรือเมื่อสอบใบขับขี่

เพื่อยืนยันหลักฐานของคุณ คุณจะต้องไปที่ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Centre) ด้วยตนเอง

ถ้าไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถกรอกใบสมัครได้ครบถ้วน

หลักฐานแสดงตัวอะไรบ้างที่ฉันจำเป็นต้องใช้?

เอกสารส่วนใหญ่ที่คุณต้องใช้ในการกรอกใบสมัครใดๆ คือ:

 • เอกสารแสดงหลักฐาน Category A หนึ่งฉบับ (หลักฐานการดำรงอยู่กับการเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานแสดงตัวกับผู้สมัคร อาทิ เช่น หนังสือเดินทางหรือสูติบัตร - ต้นฉบับ ไม่ใช่สำเนาภาพถ่ายหรือสำเนาที่ได้รับการรับรอง)
 • เอกสารแสดงหลักฐาน Category B หนึ่งฉบับ (หลักฐานของการใช้บัตรแสดงตัวนั้นในชุมชน อาทิ เช่น Medicare หรือ แบงค์คาร์ด)
 • หลักฐานการพำนักอยู่ในรัฐวิกตอเรีย (หากที่อยู่ของคุณไม่อยู่ในเอกสาร Category A หรือ Category B)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (หากชื่อของคุณแตกต่างไปจากที่ปรากฎในเอกสาร Category A หรือ Category B)

การให้ข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นเท็จและ/หรือนำไปสู่ความเข้าใจผิดถือว่าเป็นการกระทำผิดร้ายแรงตาม Road Safety Act 1986 และ/หรือ Marine Safety Act 2010ซึ่งอาจยังผลให้คุณถูกปรับหรือจำคุก

สิทธิอำนาจหรือการอนุมัติใดๆ ที่คุณได้รับจากการให้ข้อมูล/เอกสารดังกล่าว อาจถูกยกเลิกและไร้ผล.

เอกสารแสดงตัวที่เป็นที่ยอมรับ

ชื่อที่อยู่ใน Category A และ Category B จะต้องแสดงนามสกุลและชื่อตัวของคุณอย่างสมบูรณ์และตามลำดับก่อนหลัง

 • หากคุณมีชื่อตัว (ชื่อแรก) มากกว่าหนึ่งชื่อ ชื่อตัวจะต้องปรากฎอยู่ในเอกสารทั้งสองฉบับ
 • หากคุณมีมากกว่าหนึ่งนามสกุล ทุกนามสกุลจะต้องปรากฎอยู่ในเอกสารทั้งสองฉบับ

การปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลหรือบริษัทอื่น

การจดทะเบียนยานพาหนะแทนบุคคลอื่น คุณจำเป็นต้องมี แบบฟอร์มมอบอำนาจที่ลงนามให้คุณเป็นตัวแทน (Authority to Act as an Agent form) [PDF 253 Kb]) (External link)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ การลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น (External link)

เอกสาร Category A

เอกสาร Category A จะต้องแสดงนามสกุล ชื่อแรก และวันเดือนปีเกิด ของคุณ

เอกสารนี้จะต้องเป็นปัจจุบัน หรือหมดอายุไม่เกินสองปี

เอกสาร Category A ที่ยอมรับได้

 • ใบขับขี่ติดรูปถ่าย หรือ ใบอนุญาตขับรถของผู้เรียน (learner permit)ของออสเตรเลียที่ติดรูปถ่าย
 • ใบขับขี่เรือวิกตอเรียที่ติดรูปถ่าย
 • ใบอนุญาตอาวุธปืนวิคตอเรียที่ติดรูปถ่าย
 • ใบอนุญาตผู้รักษาความปลอดภัย/ผู้ควบคุมฝูงชนที่ติดภาพถ่าย
 • หนังสือเดินทางออสเตรเลีย
 • หนังสือเดินทางต่างประเทศ (ถึงแม้หมดอายุเกินสองปีก็ยังใช้การได้ ถ้ายังมีวีซ่าออสเตรเลียปัจจุบันกำกับอยู่)
 • บัตรประจำตัวที่ออกโดย Passport Office
 • เอกสารการเดินทางประชุมที่ออกโดย Passport Office
 • เอกสารประจำตัวที่ออกโดย Passport Office (โดยปกติออกให้กับผู้เดินทางไปเกาะนอร์โฟล์ค)
 • บัตรประจำตัวติดรูปถ่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย
 • บัตรประจำตัวกงสุลติดรูปถ่ายที่ออกโดย Department of Foreign Affairs and Trade
 • สูติบัตรออสเตรเลียที่ออกโดยสำนักทะเบียนการเกิด การตาย และการสมรส (Births, Deaths and Marriages) (หมายเหตุ: ไม่รับใบคัดลอกการเกิดและสูติบัตรที่ระลึก)
 • ใบเปลี่ยนสัญชาติออสเตรเลียหรือใบแสดงการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย หรือเอกสารเดินทางมาออสเตรเลีย หรือ ImmiCard (หมดอายุได้ถึงสองปี) ที่ออกโดย Department of Immigration and Citizenship หรือ Passport Office
 • บัตรภาพถ่ายนิวเซาธ์เวลส์ (ออกโดย NSW RMS หลังวันที่ 14 ธันวาคม 2008)
 • บัตรแสดงการเกิด (ออกโดย NSW RMS ก่อนเดือนสิงหาคม 2008)

โปรดสังเกต: การให้ข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นเท็จและ/หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงภายใต้ Road Safety Act 1986 และ/หรือ Marine Safety Act 2010 และอาจยังผลให้คุณถูกปรับหรือจำคุก

สิทธิอำนาจใดๆ หรือคำอนุมัติที่ออกให้ในฐานะเป็นผลของข้อมูล/เอกสารที่คุณจัดเสนออาจถูกเรียกกลับและไม่มีผลบังคับใช้

เอกสาร Category B

หนึ่งในเอกสารต่างๆ ต่อไปนี้ที่ยังคงใช้การได้

 • บัตรประจำตัวติดรูปถ่ายพนักงานของรัฐบาลรัฐหรือรัฐบาลสหพันธรัฐ
 • บัตร Medicare
 • บัตร Department of Veterans Affairs
 • บัตร Pensioner Concession
 • บัตรสิทธิปัจจุบันที่ออกโดย Commonwealth
 • บัตรประจำตัวนักเรียน
 • บัตรเครดิตออสเตรเลียหรือต่างประเทศ หรือบัตรบัญชีจากธนาคาร บิลดิง โซไซเอตี้ หรือ เครดิต ยูเนียน
 • บัตร ตรวจสอบการทำงานกับเด็ก (Working with Children Check)
 • บัตรแสดงอายุออสเตรเลีย
 • บัตร Keypass ออสเตรเลีย
 • บัตร Australian Defence Force ติดรูปถ่าย (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน)

หรือ

 • เอกสารหนึ่งใดในจำนวนเอกสารเหล่านี้ที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี (งบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์บนอุปกรณ์ (เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเบล็ต) และงบการเงินพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นที่ยอมรับได้
 • สมุดบัญชีเงินฝากหรืองบบัญชีธนาคารที่แสดงหัวจดหมายหรือตราประทับของสถาบันนั้นๆ
 • ใบเก็บเงินค่าโทรศัพท์ แก๊ส หรือ ไฟฟ้าที่แสดงหัวจดหมายหรือตราประทับของสถาบันนั้นๆ
 • จดหมายจาก ATO, Centrelink ธนาคาร และ Medicare ซึ่งแสดงหัวจดหมายหรือตราประทับของสถาบันนั้นๆ

หรือ

 • หนึ่งในเอกสารเหล่านี้ซึ่งมีอายุไม่เกินสองปี
 • ใบแจ้ง ค่าน้ำ ภาษีเทศบาล (council rates) หรือการประเมินราคาที่ดิน
 • บัตรลงคะแนนเลือกตั้งหรือหลักฐานการลงทะเบียน
 • เอกสารปลดประจำการทหาร
 • บัตรประจำตัวติดรูปถ่าย Victorian Driving Authorityที่ยังใช้การได้

เอกสาร Category C - เปลี่ยนที่อยู่

คุณจะต้องใช้เอกสารหนึ่งใดต่อไปนี้หากที่อยู่ของคุณในรัฐวิกตอเรียไม่ปรากฎหรือแตกต่างไปจากที่ปรากฎอยู่ในเอกสาร Category A หรือ Category B

 • สัญญาขาย เช่า หรือใบเสร็จค่าเช่าที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
 • หมายแจ้งการต่อใบขับขี่หรือการจดทะเบียนยานพาหนะปัจจุบัน
 • Australian Taxation Office Assessment (ปีการเงินที่ผ่านมาหรือในปีการเงินปัจจุบัน)
 • เอกสาร Category A หรือ Category B อื่นที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
 • หากคุณยังไม่สามารถแสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณในรัฐวิกตอเรีย คุณจะต้องให้คำให้การของผู้อ้างอิงซึ่งจะต้อง:
  ลงนามโดยผู้ถือใบขับขี่รัฐวิกตอเรียซึ่งรู้จักคุณมาอย่างน้อย 12 เดือนหรือนานกว่านี้ รวมทั้งชื่อ หมายเลขใบขับขึ่ และลายมือชื่อของผู้อ้างอิงผู้นั้น
  คำแถลงนี้สามารถทำได้บนแบบฟอร์มขอใบอนุญาตขับขี่ของผู้เรียน (learner permit)หรือแบบฟอร์มขอใบขับขี่

เอกสาร Category D - การเปลี่ยนชื่อ

คุณจำเป็นต้องมีเอกสารต่อไปนี้หากชื่อของคุณแตกต่างไปจากที่ปรากฎอยู่ในเอกสาร หลักฐาน Category A และ Category B

 • ใบสำคัญการสมรสที่ออกโดยนายทะเบียนการเกิด การตาย และ การสมรส(Births, Deaths and Marriages) ในออสเตรเลีย
 • ใบสำคัญการหย่า (แสดงชื่อที่่ถูกเปลี่ยนกลับ)
 • Deed Poll (ออกก่อนเดือนพฤศจิกายน 1986 ในรัฐวิกตอเรีย)
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (Change of name Certificate) (ออกเมื่อหรือหลังเดือนพฤศจิกายน 1986 ในรัฐวิกตอเรีย)

เอกสารแสดงตัวสำหรับบริษัท

ถ้าจะจดทะเบียน (registered) รถกับบริษัท ต้องมีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้คือ:

 • หมายเลขบริษัทออสเตรเลีย (Australian Company Number) ( ACN )
  • เมื่อจดทะเบียน (registered) แล้ว บริษัทออสเตรเลียทุกบริษัทจะได้รับหมายเลขจำนวนเก้าตัวที่เรียกว่าหมายเลขบริษัทออสเตรเลีย (Australian Company Number)
   หมายเลขนี้จะต้องปรากฎในเอกสารสาธารณะทุกฉบับที่ออก ลงชื่อ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยหรือในนามของบริษัท* หรือ
 • ใบรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Registration)
  • เช่นเดียวกับ ACN, ASIC บริษัทที่จดทะเบียน (registered) แล้วทุกบริษัทที่มีใบรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Registration) หรือ
 • ใบรับรองการจดทะเบียนที่รวมกันเข้าเป็นรูปบริษัท (Certificate of Incorporation)
  • ใบรับรองเหล่านี้อาจออกโดยนายทะเบียนของสมาคมบริษัท (Registrar of Incorporated Associations (External link))ในการตอบสนองต่อใบสมัครโดยองค์กรที่สนใจผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

* หมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (Australian Business Number, ABN) แตกต่างจาก ACN

ABN เป็นหมายเลขพิเศษสิบเอ็ดตัวสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจกับ Australian Taxation Office และกับองค์การรัฐบาลองค์การอื่นๆ

บริษัทที่จดทะเบียน(Registered) แล้วและหน่วยงานธุรกิจที่ดำเนินกิจการในออสเตรเลียสามารถยื่นขอ ABNได้

หมายเหตุ: หมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (Australian Business Numbers, ABN) ไม่เป็นการพิสูจน์ที่รับรองได้ว่าองค์กรหนึ่งใดได้รับการจัดตั้งเป็นบริษัท

ดำเนินการแทนบริษัทรายหนึ่งรายใด

คุณจะต้องจัดเสนอ:

 • หลักฐานเอกสารแสดงตัว Category A หรือ B
 • จดหมายต้นฉบับบนหัวกระดาษของบริษัทแสดงการมอบอำนาจจากผู้อำนวยการบริษัทหรือบริษัท
  เอกสารนี้ควรจะต้องบรรจุข้อความต่อไปนี้:
  • ชื่อเต็มและที่ตั้งของบริษัทบนหัวจดหมายของบริษัท
  • หมายเลขบริษัทออสเตรเลีย (Australian Company Number, ACN) หรือ ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท(Certificate of Incorporation)
  • ชื่อของบุคคลที่ดำเนินการแทนบริษัท
  • รายการกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถทำแทนบริษัท (เช่น การต่ออายุการจดทะเบียน)

แบบฟอร์มมอบอำนาจในฐานะเป็นตัวแทนบริษัท (Authority to Act as an Agent form [PDF 253 Kb] (External link)) เป็นที่ยอมรับได้ถ้าบริษัทไม่มีหัวจดหมาย

กิจกรรมต่อไปนี้จะทำแทนกันไม่ได้:

 • ลงมือสอบ
 • ซื้อสมุดบันทึกการทำงาน
 • ถ่ายรูป

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).