Karen - ကညီကျိၥ်

တၢ်နီၣ်လိသိလ့ၣ်တၢ်ဒိးစဲးအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

မၤတၢ်သ့အါထီၣ်အါမံၤလၢလီကျိၤခိၣ်ဃုၥ်ဒီး myVicRoads အစရီ

ကျဲအချ့ကတၢၢ်တဘိလၢကဟ့ၣ်နသိလ့ၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ, မၤသီထီၣ်နလဲးစ့ၣ် ကွၢ်ဃုကယဲၢ်နသိလ့ၣ်ခဲလၢၥ်အဂ့ၢ်အကျိၤမ့တမ့ၢ်မၤဘၣ်က့ၤနနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤဖဲလီကျိၤခိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲခီဖျိ myVicRoads အစရီတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအဂီၢ်န့ၣ်ကလီ၀ဲလီၤ.

တ့ကဲထီၣ် myVicRoads အစရီ

နကဘၣ်လဲၤစိၥ်ဃုၥ်တၢ်မနုၤဖဲနတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအခါန့ၣ်လဲၣ်

နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲလံၥ်ကဘျံးအံၤအပူၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မနုၤတဖၣ်လၢနကဘၣ်လဲၤစိၥ်ဃုၥ်အီၤဆူန ပှၤမၤလိတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အလံၥ်ပျဲ (Learner Permit) အတၢ်ဒိးစဲး, သးအတၢ်ထံၣ်စိသ့ၣ်ညါတၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်တၢ်ဒိးစဲး (Hazard Perception Test) မ့တမ့ၢ် တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အတၢ်ဒိးစဲး(Drive Test)ဖဲ ပှၤလၢအဟံးသူတၢ်ဖိတၢ်လံၤအ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် (Customer Service Centre) အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သူ၀ဲပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်မ့တမ့ၢ်ပှၤကွဲးကျိးထံတၢ်တဂၤ

နမ့ၢ်လိၣ်ကတိၤတၢ်ဒီးပှၤလၢကျိၥ်လၢအအါန့ၢ်ဒံးအဲကလံးကျိၥ်န့ၣ်, နကိးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်မ့တမ့ၢ်ပှၤကွဲးကျိးထံတၢ်တဂၤလၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်သ့၀ဲလီၤ.

ယကသူပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်ဖိတဂၤသ့၀ဲဒ်လဲၣ်.

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကမၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီမ့တမ့ၢ်မၤပှဲၤလံၥ်တီလံၥ်မီအဂီၢ်, နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိ, တံၤသကိး မ့တမ့ၢ်VicRoads အ၀ဲးဒၢးအအိၣ်န့ၣ်သ့၀ဲလီၤ. နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢကဆ့ၣ်နီၤVicRoads အတၢ်ဒိးစဲးအဂီၢ်န့ၣ်, နကလိၣ်လဲၤအိၣ်သကိး၀ဲVicRoads ပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ခၢၣ် (Customer Service Centre)ဒီးပမၤန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတခါအံၤလၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သ့စံးသ့ကတိၤဒီးတၢ်နၣ်ဟူတၢ်အတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤတဖၣ်

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သ့စံးသ့ကတိၤဒီးတၢ်နၣ်ဟူတၢ်အတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤတဖၣ်အခါ, နသူAuslan အပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်ဖိလၢနတၢ်ဒိးစဲးအဂီၢ်သ့၀ဲလီၤ.

လၢနကကတိၤတၢ်ဒီးပှၤလၢလီတဲစိအပူၤကသ့အဂီၢ်, ဆဲးကျိးပှၤခီဖျိNational Relay Service (External link) တက့ၢ်.

 • TTY ပှၤသူတၢ်တဖၣ် - ကိးဘၣ် 13 36 77 မ့ၢ်၀ံၤသံကွၢ်ဘၣ် 13 11 71 တက့ၢ်.
 • Speak and Listenပှၤသူတၢ်တဖၣ် - ကိးဘၣ် 1300 555 727 မ့ၢ်၀ံၤသံကွၢ်ဘၣ် 13 11 71 +

လၢတၢ်ကွဲးကျိးထံ၀ဲဒၣ်နတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အလဲးစ့ၣ်, တၢ်မၤလိနီၣ်သိလ့ၣ်အလံၥ်ပျဲ (Learner Permit) မ့တမ့ၢ်လံၥ်တကွီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲနတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အလဲးစ့ၣ်မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤလိနီၣ်သိလ့ၣ်အလံၥ်ပျဲ (Learner Permit)မ့ၢ်တကွဲးလီၤအသးလၢအဲကလံးကျိၥ်ဘၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်ကျိးထံအီၤလၢNAATI ပှၤကွဲးကျိးထံတၢ်ဖိလၢအိၣ်ဒီးလံၥ်အုၣ်သးတဂၤ (External link) မ့တမ့ၢ်ထံကီၢ်ခၢၣ်စးပၢပြးပှၤမၤတၢ်ဖိဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤတဂၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အဘူးအလဲကအိၣ်၀ဲလီၤ.

တကီၢ်ခါထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အတၢ်ပျဲစ့ၢ်ကီးတၢ်တူၢ်လိၥ်အီၤသ့ဒ်အမ့ၢ်ကီၢ်ချၢတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လဲးစ့ၣ်လၢတၢ်ကျိးထံအီၤန့ၣ်လီၤ.

ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အတၢ်ပျဲအံၤတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤခီဖျိထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဃီလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်အလဲးစ့ၣ်တဘ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤန့ၣ်လီၤ.

ပဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ကသူ NAATI အပှၤကွဲးကျိးထံတၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဒီးလံၥ်အုၣ်သးတဖၣ်ဒ်အဖီလၥ်အသိးအံၤလီၤ.

ပှၤမၤလိနီၣ်သိလ့ၣ်အလံၥ်ပျဲ (Learner Permit) ဒိးစဲးလၢနီၢ်ကစၢ်

တဘၣ်သးပ့ၤနီၣ်လၢကဟဲစိၥ်ဃုၥ်-

 • လံၥ်တကွီၢ်အဒိဘၣ်ဃးနတၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဂ့ၢ်ဒ်အဖီခိၣ်အသိး.
  တၢ်အံၤနစဲးကျံးထုးထီၣ်အီၤမ့တမ့ၢ်ဒုးနဲၣ်အီၤလၢနလီတဲစိအမဲၥ်သၣ်အလိၤသ့လီၤ.
 • တၢ်မၤပှဲၤ လဲးစ့ၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤမၤလိနီၣ်သိလ့ၣ်အလံၥ်ပျဲ (Learner Permit) အလံၥ်ပတံထီၣ် PDF
 • နက့ၢ်ပနီၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါတၢ်အုၣ်ကီၤလၢအစဲၣ်နီၤတဘ့ၣ်
 • တၢ်အုၣ်ကီၤလၢနအိၣ်ဖဲဘံးထိရံယါအပူၤ.
  နတၢ်အုၣ်ကီၤလၢနလီၢ်အိၣ်ဆိးဖဲဘံးထိရံယါအပူၤမ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ် (အဒိ နစ့တၢးအတၢ်ဟဲနုၥ်ဟးထီၣ်အတၢ်ပၥ်ဖျါ, မ့ၣ်အူလဲထံလဲအလံၥ်ကဒွဲမ့တမ့ၢ်တၢ်ဒိးလဲဟံၣ်အလံၥ်ဃံးဃၥ်) အသိး, မၤလီၤတံၢ်အီၤလၢပှၤကအုၣ်ကီၤဆဲးလီၤအမံၤဖဲဘံးထိရံယါတၢ်အိၣ်ဆိးအတၢ်အုၣ်ကီၤအသးဖဲလဲးစ့ၣ်အလံၥ်ပတံထီၣ်အလံၥ်တကွီၢ်အလိၤန့ၣ်တက့ၢ်.
 • နထံဂုၤကီၤဂၤအလဲးစ့ၣ်လၢအစဲၣ်နီၤတဘ့ၣ်
 • နလဲးစ့ၣ်မ့တမ့ၢ်ထံဂုၤကီၢ်အတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လဲးစ့ၣ်လၢတၢ်ကျိးထံအီၤလၢ NAATI လၢအဲကလံးကျိၥ်လၢတၢ်တူၢ်လိၥ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤလီၤတံၢ်(တၢ်ကလိၣ်ဘၣ်အီၤဖဲနကီၢ်ချၢအလဲးစ့ၣ်တကွဲးလီၤအသးလၢအဲကလံးကျိၥ်ဘၣ်အခါ)
 • နမဲၥ်ဒိးမ့တမ့ၢ်မဲၥ်ဒိးကျးမဲာ်ချံ တဖၣ် (နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒ်သိးကဖျိထီၣ်တၢ်သမံသမိးမဲၥ်ချံအတၢ်ထံၣ်စိ)အဂီၢ်.
 • တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်ပၥ်ဖျ (External link)ါတမံၤလၢ်လၢ် (နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါမ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤမ့တမ့ၢ်မ့ၢ်အီၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤအီၤဒ်သိးကမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အဂီၢ်).
 • တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အဘူးအလဲ (External link)လၢတၢ်လိၣ်ဟ့ၣ်တဖၣ်.

နကဘၣ်ကတီၤသးလၢတၢ်ဒိးစဲးတဖၣ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

လူၤဃုဖးဘၣ် တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လၢကျဲမုၢ်ခိၣ်ထဲတဂၤအလံၥ်ကွဲးဟ့ၣ်ယုၢ် (External link) မ့တမ့ၢ် ကၠီးလိထီၣ်နသး (External link)

နကဆှၢခီဃီၤနတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဆူအသီတခါကသ့ဒ်လဲၣ်.

နမ့ၢ်လိၣ်ဆှၢခီဃီၤနတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဆူတၢ်ဆၢကတီၢ်အသီတခါန့ၣ်, နကလိၣ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါဆိ ၂၄ နၣ်ရံၣ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲန့ၣ်လီၤ.

တုၤတၢ်မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလံတစု, တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ထဲပှၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်အီၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဂၤန့ၣ်လီၤ.

နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအိၣ်တမံၤမံၤဧါ.

နမ့ၢ်အီၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤနၤတဖၣ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢကမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အပူၤန့ၣ်, နကဘၣ်တဲဘၣ်ပှၤဒီးဟ့ၣ်ထီၣ်ဃုၥ်ကသံၣ်သရၣ်အလံၥ်ပၥ်ဖျါ (External link)လၢအဘၣ်ထွဲလိၥ်သးန့ၣ်လီၤ.

ကျိၤကျဲပူၤဖျဲးလၢတၢ်မၤအီၤလၢတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်အဂီၢ်

ဒ်သိးကဒီသဒၢဆူၣ်ချ့ဒီးတၢ်အိၣ်မုၥ်အိၣ်ပၢၤလၢကယဲၢ်ပှၤလၢအဟံးသူတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်ကဆှဲကဆှီအတၢ်ဘျၢန့ၢ်တၢ်ကဘၣ်ပၥ်လီၤအီၤဖဲပပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ခၢၣ်သး (Customer Service Centre)အပူၤတဖၣ်လီၤ.

ပှၤတဘၣ်လဲၤထီၣ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီနီတဂၤဘၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တဆူၣ်တချ့ဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

သးအတၢ်ထံၣ်စိသ့ၣ်ညါတၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်တၢ်ဒိးစဲး လၢနီၢ်ကစၢ်(Hazard Perception Test)

တဘၣ်သးပ့ၤနီၣ်လၢကဟဲစိၥ်ဃုၥ်-

 • လံၥ်တကွီၢ်အဒိဘၣ်ဃးနတၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဂ့ၢ်ဒ်အဖီခိၣ်အသိး.
  တၢ်အံၤနစဲးကျံးထုးထီၣ်အီၤမ့တမ့ၢ်ဒုးနဲၣ်အီၤလၢနလီတဲစိအမဲၥ်သၣ်အလိၤသ့လီၤ.
 • နပှၤမၤလိနီၣ်သိလ့ၣ်အလံၥ်ပျဲ (Learner Permit) မ့တမ့ၢ်နက့ၢ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ.
 • နကီၢ်ချၢလဲးစ့ၣ်အစဲၣ်နီၤတဘ့ၣ်(အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်)
 • နလဲးစ့ၣ်မ့တမ့ၢ်ထံဂုၤကီၢ်အတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လဲးစ့ၣ်လၢတၢ်ကျိးထံအီၤလၢအဲးကလံးကျိၥ်လၢတၢ်တူၢ်လိၥ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤလၢ NAATI (ကလိၣ်ဘၣ်ထဲဒၣ်နကီၢ်ချၢလဲးစ့ၣ်လၢတၢ်တကွဲးလီၤဃာ်လၢအဲးကလံးကျိၥ်ဘၣ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ).

နကဘၣ်ကတီၤသးလၢတၢ်ဒိးစဲးတဖၣ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

နကဘၣ်မၤန့ၢ်သးအတၢ်ထံၣ်စိသ့ၣ်ညါတၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်တၢ်ဒိးစဲး (Hazard Perception Practice Test) (External link)

နကဆှၢခီဃီၤနတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဆူအသီတခါကသ့ဒ်လဲၣ်.

နမ့ၢ်လိၣ်ဆှၢခီဃီၤနတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဆူတၢ်ဆၢကတီၢ်အသီတခါန့ၣ်, နကလိၣ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါဆိ ၂၄ နၣ်ရံၣ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲန့ၣ်လီၤ.

တုၤတၢ်မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလံတစု, တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ထဲပှၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်အီၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဂၤန့ၣ်လီၤ.

ကျိၤကျဲပူၤဖျဲးလၢတၢ်မၤအီၤလၢတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်အဂီၢ်

ဒ်သိးကဒီသဒၢဆူၣ်ချ့ဒီးတၢ်အိၣ်မုၥ်အိၣ်ပၢၤလၢကယဲၢ်ပှၤလၢအဟံးသူတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်ကဆှဲကဆှီအတၢ်ဘျၢန့ၢ်တၢ်ကဘၣ်ပၥ်လီၤအီၤဖဲပပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ခၢၣ်သး (Customer Service Centre)အပူၤတဖၣ်လီၤ.

ပှၤတဘၣ်လဲၤထီၣ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီနီတဂၤဘၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တဆူၣ်တချ့ဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အတၢ်ဒိးစဲး (Drive Test)

တဘၣ်သးပ့ၤနီၣ်လၢကဟဲစိၥ်ဃုၥ်-

 • လံၥ်တကွီၢ်အဒိဘၣ်ဃးနတၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဂ့ၢ်ဒ်အဖီခိၣ်အသိး.
  တၢ်အံၤနစဲးကျံးထုးထီၣ်အီၤမ့တမ့ၢ်ဒုးနဲၣ်အီၤလၢနလီတဲစိအမဲၥ်သၣ်အလိၤသ့လီၤ.
 • နက့ၢ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလၢအစဲၣ်နီၤတဘ့ၣ်
 • သိလ့ၣ်လၢအကြၢးဘၣ်တခိၣ်
 • နထံဂုၤကီၤဂၤအလဲးစ့ၣ်လၢအစဲၣ်နီၤတဘ့ၣ်
 • NAATI နလဲးစ့ၣ်မ့တမ့ၢ်ထံဂုၤကီၢ်အတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လဲးစ့ၣ်လၢတၢ်ကျိးထံအီၤလၢအဲးကလံးကျိၥ်လၢတၢ်တူၢ်လိၥ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤလီၤတံၢ်(တၢ်ကလိၣ်ဘၣ်အီၤဖဲနကီၢ်ချၢအလဲးစ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ကွဲးလီၤအသးလၢအဲးကလံးကျိၥ်အခါ)
 • နမဲၥ်ဒိးမ့တမ့ၢ်မဲၥ်ဒိးကျးမဲၥ်ချံ(နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒ်သိးကဖျိထီၣ်တၢ်သမံသမိးမဲၥ်ချံအတၢ်ထံၣ်စိ)အဂီၢ်.
 • တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အဘူးအလဲ (External link)လၢတၢ်လိၣ်ဟ့ၣ်တဖၣ်
 • နတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအလံၥ်မ့တမ့ၢ်မၤပှဲၤထီၣ်နၣ်ရံၣ်လၢ ယတၢ်မၤလိနီၣ်သိလ့ၣ် (myLearners app) (External link) ဖဲနသးမ့ၢ်အိၣ် ၂၁ နံၣ်ဒီးဆူအဖီလၥ်.

နကဘၣ်ကတီၤသးလၢတၢ်ဒိးစဲးတဖၣ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

ဖးဘၣ်တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အတၢ်ဒိးစဲးတၢ်သမံသမိးစရီ (Drive Test checklist) (External link)

နတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအိၣ်တမံၤမံၤဧါ.

နမ့ၢ်အီၣ်ကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤနၤတဖၣ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢကမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အပူၤန့ၣ်, နကဘၣ်တဲဘၣ်ပှၤဒီးဟ့ၣ်ထီၣ်ဃုၥ်ကသံၣ်သရၣ်အလံၥ်ပၥ်ဖျါ (External link)လၢအဘၣ်ထွဲလိၥ်သးန့ၣ်လီၤ.

ကျိၤကျဲပူၤဖျဲးလၢတၢ်မၤအီၤလၢတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်အဂီၢ်

ဒ်သိးကဒီသဒၢဆူၣ်ချ့ဒီးတၢ်အိၣ်မုၥ်အိၣ်ပၢၤလၢကယဲၢ်ပှၤလၢအဟံးသူတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်ကဆှဲကဆှီအတၢ်ဘျၢန့ၢ်တၢ်ကဘၣ်ပၥ်လီၤအီၤဖဲပပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ခၢၣ်သး (Customer Service Centre)အပူၤတဖၣ်လီၤ.

ပှၤတဘၣ်လဲၤထီၣ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီနီတဂၤဘၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တဆူၣ်တချ့ဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

နက့ၢ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ

နက့ၢ်ပနီၣ်အလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ်တဖၣ်

နကလိၣ်ဒုးနဲၣ်ဖျါနက့ၢ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤဖဲနထၢနုၥ်လီၤနသိလ့ၣ်အမံၤအသၣ်မ့တမ့ၢ်နလဲးစ့ၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်ဘၣ်နက့ၢ်ပနီၣ်အဂီၢ်နကဘၣ်လဲၤဆူ ပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ခၢၣ်သး (Customer Service Centre) လၢနနီၢ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်တီလံာ်မီလၢအဘၣ်တဖၣ်မ့ၢ်တအိၣ်အခါနမၤပှဲၤနလံာ်ပတံထီၣ် တသ့ဘၣ်.

ယကလိၣ်ဘၣ်ယက့ၢ်ပနီၣ်အလံၥ်တီလံၥ်မီမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်တၢ်လၢနကလိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်လၢနလံၥ်ပတံထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ-

 • တၢ်အုၣ်ကီၤလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'က' (တၢ်အုၣ်ကီၤလၢအအိၣ်ပၥ်လံလၢကဒုးဘၣ်ဘျးနက့ၢ်ပနီၣ်ဒီးပှၤလၢအပတံထီၣ်တၢ်တဂၤ, အဒိ, လံၥ်ခီကီၢ်မ့တမ့ၢ် အီးစထြ့လယါတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အလံၥ်အုၣ်သး- လၢအစဲၣ်နီၤတမ့ၢ်လၢတၢ်ကူဒိန့ၢ်အီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ကူဒိလၢတၢ်အုၣ်ကီၤအဂီၢ်တဖၣ်အသိး)
 • တၢ်အုၣ်ကီၤလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'ခ' (တၢ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်သူအီၤဒ်က့ၢ်ပနီၣ်လၢပှၤတ၀ၢအပူၤ. အဒိ Medicare မ့တမ့ၢ်စ့တၢးကးအသိး)
 • တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတၢ်အုၣ်ကီၤ(နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးမ့ၢ်တဖျါဖဲတၢ်အုၣ်ကီၤလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'က' မ့တမ့ၢ် အကလုၥ် 'ခ' အပူၤဘၣ်)
 • တၢ်ဆီတလဲမံၤသၣ်အလံၥ်အုၣ်သး(နမံၤမ့ၢ်လီၤဆီလိၥ်အသးဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလံၥ်တီလံၥ်မီ 'က' ဒီး 'ခ' တဖၣ်)

တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိမ့တမ့ၢ်လံၥ်တီလံၥ်မီလၢအတမ့ၢ်တတီဒီးဆှၢကမၣ်ကျဲတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဖးဒိၣ်တခါဖဲ ကျဲမုၢ်ကျဲဘိတၢ်ပူၤဖျဲးတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် ၁၉၈၆(Road Safety Act 1986) ဒီး/မ့တမ့ၢ် ထံပီၣ်လဲၣ်ပူၤတၢ်ပူၤဖျဲးတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် ၂၀၁၀(Marine Safety Act 2010) ဒီးကကဲထီၣ်တၢ်အီၣ်လိးနၤမ့တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်လၢဃိးပူၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤမ့တမ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်တမံၤလၢ်လၢ်, ဒ်နဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ/လံၥ်တီလံၥ်မီတဖၣ်အဖီခိၣ်, တၢ်ဘိးကဒါက့ၤအီၤသ့ဒီးတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်.

နက့ၢ်ပနီၣ်လံၥ်တီလံၥ်မီလၢတၢ်တူၢ်လိၥ်အီၤသ့တဖၣ်

မံၤလၢအအိၣ်ဖျါဖဲတၢ်အုၣ်ကီၤလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'က' ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလံၥ်တီလံၥ်မီ 'ခ' တဖၣ်ကဘၣ်ဒုးနဲၣ်ဖျါ ၀ဲနဟံၣ်ဖိဃီဖိအမံၤ ဒီး မံၤခီၣ်ထံးအလၢအပှဲၤ ဒီး ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲတမံၤဃီ လီ.

 • နမံၤအခီၣ်ထံး (နကစၢ်အမံၤ) မ့ၢ်အိၣ်အါန့ၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဖျါ၀ဲဖဲလံၥ်တီတလံၥ်မီအကလုၥ်ခံခါလၢၥ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • နဟံၣ်ဖိဃီဖိအမံၤ (မံၤလီၤစၢၤ) မ့ၢ်အိၣ်အါန့ၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ်မံၤခဲလၢၥ်ကဘၣ်အိၣ်ဖျါ၀ဲဖဲလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ်ခံခါလၢၥ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဂဲၤလိၥ်တၢ်လၢပှၤအဂၤတဂၤမ့တမ့ၢ်ခီပနံၤအခၢၣ်စး

ဒ်သိးကထၢနုၥ်လီၤသိလ့ၣ်အမံၤလၢပှၤအဂၤတဂၤအခၢၣ်စးအဂီၢ်နကလိၣ်ဘၣ်ဆဲးလီၤနမံၤ တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤလၢကဂဲၤလိၥ်တၢ်ဒ်သိးကရၢခၢၣ်စးတဂၤအလံၥ်တကွီၢ် (Authority To Act As An Agent Form)အပူၤလီၤ.[PDF 253 Kb] (External link).

လဲၤဖဲ တၢ်ထၢနုၥ်လီၤမံၤလၢပှၤအဂၤတဂၤအခၢၣ်စး (External link) လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်.

တၢ်အုၣ်ကီၤလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ်'က' တဖၣ်

တၢ်အုၣ်ကီၤလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'က' တဖၣ်ကလိၣ်ဒုးနဲၣ်ဖျါနဟံၣ်ဖိဃီဖိအမံၤ, မံၤခီၣ်ထံးဒီးနအိၣ်ဖျဲၣ်အမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.

လံၥ်တီလံၥ်မီတဖၣ်န့ၣ်ကဘၣ်မ့ၢ်တီ၀ဲဒ်တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးအသိးမ့တမ့ၢ်အနံၣ်လၢၥ်သုတအါန့ၢ်ခံနံၣ်တဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အုၣ်ကီၤလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'က' လၢတၢ်တူၢ်လိၥ်အီၤသ့တဖၣ်

 • အီးစထြ့လယါတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လဲးစ့ၣ်အတၢ်ဂီၤခိၣ်မ့တမ့ၢ် ပှၤမၤလိနီၣ်သိလ့ၣ်အလံၥ်ပျဲ (Learner Permit) တၢ်ဂီၤခိၣ်အကး
 • ဘံးထိရံယါထံပီၣ်လဲၣ်လဲးစ့ၣ်တၢ်ဂီၤခိၣ်အကး
 • ဘံးထိရံယါစုက၀ဲၤလဲးစ့ၣ်တၢ်ဂီၤခိၣ်အကး
 • ဘံးထိရံယါတၢ်ဟံးဘံၣ်ဘၢ/တၢ်ဂၢၤဃၥ်ကမျၢၢ်တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတၢ်ဂီၤခိၣ်အကး
 • အီးစထြ့လယါအလံၥ်ခီကီၢ်
 • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤလံၥ်ခီကီၢ် (အနံၣ်အလါမ့ၢ်တလၢကွံၥ်အါန့ၢ်ခံနံၣ်ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တူၢ်လိၥ်အီၤဒံးဖဲအမ့ၢ်ပၣ်ဃုၥ်ဒီးအီးစထြ့လယါအဘံၤစၤဖဲတကီၢ်ခါန့ၣ်.
 • နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါအလံၥ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်ခီကီၢ်အလံၥ်၀ဲၤဒၢး (Passport Office)
 • ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်ခီကီၢ်အလံၥ် (Convention travel document) လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်ခီကီၢ်အလံၥ်၀ဲၤဒၢး
 • က့ၢ်ပနီၣ်လံၥ်တီလံၥ်မီလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်ခီကီၢ်အလံၥ်၀ဲၤဒၢး (Passport Office) (ညီနုၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိဆူ Norfolkအကီး တဖၣ်).
 • အီးစထြ့လယါပၢၤကီၢ်၀ဲၤကျိၤပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါတၢ်ဂီၤခိၣ်အကး
 • ထံကီၢ်ခၢၣ်စးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါတၢ်ဂီၤခိၣ်အကးလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမီၢ်သီဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွၥ်၀ဲၤကျိၤ (Department of Foreign Affairs and Trade).
 • အီးစထြ့လယါတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်လံၥ်အုၣ်သးအလၢအပှဲၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤသၣ်အ၀ဲၤလီၢ်ဒ် တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်, တၢ်သံတၢ်ပှၢ်, ဒီးတၢ်တ့တၢ်ဖျီတဖၣ် (Births, Deaths and Marriages) (တိၢ်နီၣ်-တၢ်ထုးထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဒီးတၢ်မၤတၢ်သ့ၣ်နီၣ်အလံၥ်အုၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်တၢ်တတူၢ်လိၥ်အီၤဘၣ်).
 • တၢ်ကဲထီၣ်အီးစထြ့လယါထံဖိကီၢ်ဖိမ့တမ့ၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအလံၥ်အုၣ်သး, မ့တမ့ၢ်လံၥ်တီလံၥ်မီလၢတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဆူအီးစထြ့လယါအပူၤ(Document for Travel to Australia) မ့တမ့ၢ် ImmiCard (အနံၣ်တလၢၥ်ကွံၥ်၀ဲတုၤခံနံၣ်), ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်နုၥ်လီၤအိၣ်ဆိးထံကီၢ်အပူၤဒီးတၢ်ကဲထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ၀ဲၤကျိၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ခီကီၢ်အ၀ဲၤဒၢးန့ၣ်လီၤ.
 • NSW တၢ်ဂီၤခိၣ်အကး (Photo Card) ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ NSW RMS ဖဲလါဒံၤစဲဘၢၣ် ၁၄ သီ ၂၀၀၈ အလီၢ်ခံ)
 • တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အကး(လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ NSW RMS တချုး ၂၀၀၈ )

၀ံသးစူၤတိၢ်နီၣ်-တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤမ့တမ့ၢ်လံၥ်တီလံၥ်မီလၢအတမ့ၢ်တတီဒီးဆှၢကမၣ်ကျဲတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဖးဒိၣ်တခါဖဲ ကျဲမုၢ်ကျဲဘိတၢ်ပူၤဖျဲးတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် ၁၉၈၆(Road Safety Act 1986) ဒီး/မ့တမ့ၢ် ထံပီၣ်လဲၣ်ပူၤတၢ်ပူၤဖျဲးတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် ၂၀၁၀(Marine Safety Act 2010) ဒီးကကဲထီၣ်တၢ်အီၣ်လိးနၤမ့တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်လၢဃိးပူၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤမ့တမ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်တမံၤလၢ်လၢ်, ဒ်နဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ/လံၥ်တီလံၥ်မီတဖၣ်အဖီခိၣ်, တၢ်ဘိးကဒါက့ၤအီၤသ့ဒီးတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်.

က့ၢ်ပနီၣ်အလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'ခ' တဖၣ်

 • လံၥ်တီလံၥ်မီဒ်အဖီလၥ်တဖၣ်အံၤတခါလၢအမ့ၢ်တီ၀ဲဖဲတကီၢ်ခါအံၤ-
 • ကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အပှၤမၤတၢ်ဖိတၢ်ဂီၤခိၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါအကး
 • Medicare ကး.
 • သုးလီၢ်လံၤ၀ဲၤကျိၤ(Department of Veterans Affairs) ကး
 • ပှၤအီၣ်ပ့ၣ်စ့ၣ်တၢ်ထုးစှၤလီၤန့ၢ်တၢ်အပှ့ၤ (Pensioner Concession) ကး
 • တၢ်မၤစၢၤလၢကြၢးမၤန့ၢ်သ့အကးလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ Commonwealth
 • ကၠိဖိက့ၢ်ပနီၣ်အကး
 • ပှၤအီးစထြ့လယါဖိမ့တမ့ၢ်ကီၢ်ချၢစ့ကဒွဲကး (credit card )မ့တမ့ၢ်စ့တၢးနီၣ်ဂံၢ်ကးလၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်လၢစ့တၢး,ပှၤတ၀ၢကရူၢ် (building society) မ့တမ့ၢ် credit union.
 • တၢ်မၤဃုၥ်တၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တၢ်သမံသမိး (Working with Children Check) ကး
 • အီးစထြ့လယါသးနံၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤကး
 • အီးစထြ့လယါ Keypass
 • အီးစထြ့လယါတၢ်ဒီသဒၢသုးမုၢ်ဒိၣ် က့ၢ်ပနီၣ်တၢ်ဂီၤခိၣ်ကး(တပၣ်ဃုၥ်ပဒိၣ်အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်)

မ့တမ့ၢ်

 • လံၥ်တီလံၥ်မီအကျါတခါလၢတဘၣ်တလၢန့ၢ်တနံၣ်(လီမ့ၣ်အူလံၥ်ပၥ်ဖျါတဖၣ်လၢလီကျိၤခိၣ်(အဒိလီတဲစိစိၥ်စုမ့တမ့ၢ်ထဲဖလဲးအပူၤ)ဒီးစ့ဟဲနုၥ်ဟးထီၣ်လၢတၢ်စဲးကျံးထုးထီၣ်အီၤလၢလီကျိၤခိၣ်တဖၣ်တၢ်တူၢ်လိၥ်အီၤလီၤ).
 • စ့တၢးလံၥ်မ့တမ့ၢ်စ့တၢးနီၣ်ဂံၢ်စ့ဟဲနုၥ်ဟးထီၣ်အလံၥ်ပၥ်ဖျါလၢအဒုးနဲၣ်ဖျါစ့တၢးအမံၤသၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်စဲပနီၣ်
 • လီတဲစိ, ဂၥ်သ၀ံ မ့တမ့ၢ်လီမ့ၣ်အူအစ့ကဒွဲပၥ်ဖျါအတၢ်ကရၢကရိအမံၤသၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်စဲပနီၣ်
 • လံၥ်ပရၢဟဲလၢATO, Centrelink, စ့တၢးဒီး Medicare အဒုးနဲၣ်ဖျါစ့တၢးအမံၤသၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်စဲပနီၣ်

မ့တမ့ၢ်

 • လံၥ်တီလံၥ်မီတဖၣ်အံၤအကျါတခါလၢတဘၣ်တလၢန့ၢ်ခံနံၣ်
 • ထံအဘူးအလဲကီၣ်ကးကရၢအဘူးအလဲ (council rates )မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်စီၤကွၢ်အလုၢ်အပှ့ၤလံၥ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ
 • တၢ်ဖီၣ်တၢ်ဖးအတၢ်ထၢနုၥ်လီၤမံၤသၣ်အကးမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆဲးလီၤအမံၤအဂုၤအဂၤတဖၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤ
 • တၢ်ပျၢ်ကွံၥ်မူဒါလၢစုက၀ဲၤအ၀ဲၤကျိၤအလံၥ်တကွီၢ်တဖၣ်
 • တကီၢ်ခါဘံးထိရံယါတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤ( Victorian Driving Authority) တၢ်ဂီၤခိၣ်ကး

လံၣ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'ဂ'- တၢ်ဆီတလဲလီၢ်အိၣ်ဆိးထံး

 • နကလိၣ်ဘၣ်လံၥ်တီလံၥ်မီဒ်အဖီလၥ်အသိးတခါဖဲနဘံးထိရံယါအလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးမ့ၢ်တအိၣ်ဖျါမ့တမ့ၢ်မ့ၢ်လီၤဆီဒီးအကလုၥ်'က' မ့တမ့ၢ် တကလုၥ် 'ခ' လံၥ်တီလံၥ်မီအတၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်အခါ
 • တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ တၢ်ငါလီၤဟံၣ်, မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်အလံၥ်ဃံးဃၥ်အလံၥ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါလၢကဒုးနဲၣ်ဖျါနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖဲတကီၢ်ခါအဂ့ၢ်
 • တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အလဲးစ့ၣ်မ့တမ့ၢ်သိလ့ၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤသၣ်
 • အီးစထြ့လယါခိသွဲတၢ်သမံသမိးအလံၥ်ပၥ်ဖျါ (Australian Taxation Office Assessment) (ဖဲမဟိမ့တမ့ၢ်တနံၣ်အံၤအဂီၢ်)
 • လံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'က' မ့တမ့ၢ် အကလုၥ် 'ခ' လၢအဒုးနဲၣ်၀ဲနလီၤအိၣ်ဆိးထံးဖဲတကီၢ်ခါအဂီၢ်.

နကပၥ်ဖျါထီၣ်နတၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်ဃးဒီးနဘံးထိရံယါတၢ်အိၣ်ဆိးအလီၢ်မ့ၢ်တသ့ဒံး၀ဲဘၣ်တခီ, နကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ပှၤအုၣ်ကီၤအလံၥ်ပၥ်ဖျါလၢကဘၣ်မ့ၢ်-

 • ကဘၣ်ဆဲးလီၤအမံၤလၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီးဘံးထိရံယါတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်အလဲးစ့ၣ်တဂၤလၢအသ့ၣ်ညါနၤအါန့ၢ် ၁၂ လါမ့တမ့ၢ်ဆူအဖီခိၣ်,ဒီးပၣ်ဃုၥ်ပှၤအုၣ်ကီၤတၢ်တဂၤအမံၤအသၣ်, အလဲးစ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်ပၥ်ဖျါအံၤတၢ်ကွဲးလီၤအီၤသ့ဖဲ ပှၤမၤလိနီၣ်သိလ့ၣ်အလံၥ်ပျဲ (Learner Permit) မ့တမ့ၢ်လဲးစ့ၣ်အလံၥ်ပတံထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'ဃ' - တၢ်ဆီတလဲမံၤသၣ်

 • နကလိၣ်ဘၣ်လံၥ်တီလံၥ်မီဒ်အဖီလၥ်အသိးတခါခါဖဲနမံၤမ့ၢ်လီၤဆီလိၥ်အသးဒီးလံၥ်တီလံၥ်မီအကလုၥ် 'က' ဒီးအကလုၥ် 'ခ' လံၥ်တီလံၥ်မီတၢ်အုၣ်ကီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်တ့တၢ်ဖျီအလံၥ်အုၣ်သးလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်, တၢ်သံတၢ်ပှၢ်, ဒီးတၢ်တ့တၢ်ဖျီတဖၣ် (Births, Deaths And Marriages)တၢ်ဆဲးလီၤမံၤသၣ်အ၀ဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • လံၥ်လီၤဖှၣ်(ဒုးနဲၣ်ဖျါ၀ဲအမံၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤအီၤ) န့ၣ်လီၤ.
 • လံၥ်မၤတီမၤမီတၢ်(Deed Poll) (ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤတချုးဒံးဖဲလါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၁၉၈၆ ဖဲဘံးထိရံယါအပူၤန့ၣ်လီၤ).
 • တၢ်ဆီတလဲမံၤသၣ်လံၥ်အုၣ်သး (Change of name Certificate) (ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤဖဲလါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၁၉၈၆ ဒီးအလီၢ်ခံဖဲဘံးထိရံယါအပူၤန့ၣ်လီၤ.)

နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါအလံၥ်တီလံၥ်မီလၢခီဖနံၤအဂီၢ်

သိလ့ၣ်တခိၣ်တၢ်မ့ၢ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤအမံၤဆူခီဖနံၤတခါအပူၤန့ၣ်, ကလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဒ်အဖီလၥ်တခါလၢအမ့ၢ်-

 • အီးစထြ့လယါခီဖနံၤအနီၣ်ဂံၢ်(Australian Company Number) (ACN)
  • ဖဲတၢ်ဆဲးလီၤအမံၤအပူၤန့ၣ်, အီးစထြ့လယါအခီဖနံၤခဲလၢၥ်ဒိးန့ၢ်၀ဲနီၣ်ဂံၢ်လီၤဆီတခါစုၥ်စုၥ်လၢအမ့ၢ် နီၣ်ဂံၢ် ခွံဖျၢၣ်လၢအပၥ်ဖျါထီၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အီးစထြ့လယါခီဖနံၤအနီၣ်ဂံၢ်(Australian Company Number)န့ၣ်လီၤ.
   နီၣ်ဂံၢ်အံၤကဘၣ်အိၣ်ဖျါ၀ဲကယဲၢ်ကမျၢၢ်အလံၥ်တီလံၥ်မီလၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤတဖၣ်အပူၤ, တၢ်ကဘၣ်ဆဲးလီၤအမံၤ, မ့တမ့ၢ်စဲးကျံးရၤလီၤအီၤ, လၢခီဖနံၤအခၢၣ်စး *မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်ဆဲးလီၤမံၤသၣ်အလံၥ်အုၣ်သး(Certificate of Registration)
  • တမံၤဃီဒ်အမ့ၢ် ACN, ASIC ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ဆဲးလီၤအမံၤ ခီဖနံၤဃုၥ်ဒီး တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံၥ်အုၣ်သး(Certificate of Registration), မ့တမ့ၢ်
 • တၢ်မၤဃုၥ်သကိးတၢ်အလံၥ်အုၣ်သး(Certificate of Incorporation).
  • လံၥ်အုၣ်သးတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်မၤဃုၥ်သကိးတၢ်ဒီးအလံၥ်အုၣ်သးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ (Registrar of Incorporated Associations ) ဒ်ပိၥ်ထွဲထီၣ်လံၥ်ပတံထီၣ်ဟဲခီဖျိကရၢတဖၣ်လၢတၢ်ပၥ်ပနီၣ်အကလုၥ်သ့တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

*အီးစထြ့လယါခီဖနံၤအနီၣ်ဂံၢ်(Australian Company Number) (ABN) န့ၣ်လီၤဆီဒီးACN န့ၣ်လီၤ

ABNမ့ၢ်နီၣ်ဂံၢ်လၢအလီၤဆီဆီတဆံတဖျၢၣ်လၢတၢ်သူအီၤလၢတၢ်မၤကၤတၢ်မၤဘၣ်ထွဲဒီး အီးစထြ့လယါခိသွဲအ၀ဲၤဒၢး (Australian Taxation Office) ဒီးတၢ်မၤဘၣ်ထွဲဒီးပဒိၣ်ကရၢခၣ်စးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤသၣ်ခီဖနံၤဒီးတၢ်မၤကၤအတၢ်အိၣ်လီၤဆီလၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤတဖၣ်ပတံထီၣ်ABNသ့၀ဲလီၤ.

တိၢ်နီၣ် အီးစထြ့လယါတၢ်မၤကၤအနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ် Australian Business Numbers (ABNတဖၣ်)တၢ်တတူၢ်လိၥ်အီၤဒ်တၢ်အုၣ်ကီၤလၢကမ့ၢ်၀ဲပှၤတ၀ၢအသဲစးကရၢအသိးဘၣ်.

လၢကကဲထီၣ်ခီဖနံၤအခၢၣ်စးအဂီၢ်

နကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်-

 • အကလုၥ် 'က' မ့တမ့ၢ် 'ခ' တၢ်အုၣ်ကီၤလၢက့ၢ်ပနီၣ်လံၥ်တီလံၥ်မီ
 • လံၥ်ပရၢလၢတၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤလၢအစဲၣ်နီၤတဘ့ၣ်လၢအဟဲ၀ဲလၢခီဖနံၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အအိၣ်မ့တမ့ၢ်ပှၤတ၀ၢအသဲစးကရၢအခီဖနံၤအလံၥ်လၢအိၣ်ဒီးအမံၤအသၣ်တဘ့ၣ်
  ကဘၣ်ပၣ်ဃုၥ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်အဖီလၥ်အသိး-
  • ခီဖနံၤအမံၤဒီးတၢ်လီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖဲလံၥ်ပရၢအခိၣ်
  • အီးစထြ့လယါခီဖနံၤအနီၣ်ဂံၢ် (Australian Company Number) (ACN ) မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဃုၥ်သကိးတၢ်အလံၥ်အုၣ်သး (Certificate of Incorporation)
  • ပှၤလၢဂဲၤလိၥ်တၢ်လၢခီဖနံၤအခၢၣ်စးတဂၤအမံၤ
  • တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအစရီတဖၣ်လၢတၢ်မၤအီၤလၢခီဖနံၤအခၣ်စး(အဒိ, မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ဆဲးလီၤမံၤသၣ်)

တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤလၢကဂဲၤလိၥ်တၢ်ဒ်သိးကရၢခၢၣ်စးအလံၥ်တကွီၢ် (Authority to Act as an Agent Form) [PDF 253 Kb] (External link) တၢ်တူၢ်လိၥ်အီၤသ့ဖဲခီဖနံၤအလံၥ်အဖီခိၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးအမံၤအသၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒ်အဖီလၥ်တဖၣ်အံၤအခၢၣ်စးတၢ်ကမၤအီၤလၢပှၤအဂၤတဂၤဒၣ်တသ့၀ဲဘၣ်.

 • ဟံးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒိးစဲး
 • ပှ့ၤန့ၢ်နတၢ်မၤအဂီၢ်တနံၤအလံၥ်ကွဲးနီၣ်တဘ့ၣ်
 • ဒိန့ၢ်နတၢ်ဂီၤ

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).