Dinka - Thuɔŋjäŋ

Na kɔɔr wël juëc cï keek gɔ̈ɔ̈r në thoŋduɔ̈nic.

Athöör ë yith 

Yuɔ̈pë namba daan de akut de agamlööŋ në (03) 9280 0783 ka (03) 9605 3050, ku thiëc keek bïkkë yïn gäm agamlöŋ bï yïn bɛ̈n waar thok. Nɛ̈më ke yï nɔŋ kuɔɔny de agamlöŋ Using an interpreter or translator ago wël juëc kɔ̈k ya yök.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).