Vietnamese - Tiếng Việt

Buốn biết thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị.

Các tài xế dùng chung đường lộ (Drivers sharing the road safely)

Vấn đề an toàn của người đi xe đạp (Bicycle rider safety)

Đi chung đường với xe tải (Share the road safely with trucks)

Các sổ tay (Handbooks)

Các tờ thông tin (Fact sheets)

Các Giao Dịch VicRoads (VicRoads transactions)

Xem các video sau đây về các giao dịch VicRoads phổ biến

Chứng Minh Lý Lịch
Chuyển đổi việc đăng bạ của quý vị 
Cách đăng bạ xe của quý vị 
Điều kiện hội đủ để được giảm giá

Các video về các luật lệ giao thông phổ biến (Common road rule videos)

Xem các video trên YouTube này - Các Luật Lệ Giao Thông Phổ Biến

Xe Đạp Ed (Bike Ed)

Tập Hướng Dẫn cho Gia Đình về Xe Đạp Ed [PDF 3.6 Mb]

Vui lòng gọi cho dịch vụ phiên dịch của chúng tôi qua số (03) 9280 0783 hoặc (03) 9605 3050, yêu cầu một thông ngôn viên trợ giúp quý vị. Truy cập phần ‘Sử dụng thông ngôn viên hoặc phiên dịch viên Using an interpreter or translator để biết thêm thông tin.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).