Evidence of identity Transcript (Vietnamese)


Khi làm đơn xin ở VicRoads, chẳng hạn nếu quí vị đang làm đơn xin bằng lái, quí vị cần có bằng chứng nhận dạng. Bằng chứng này cho phép VicRoads kiểm tra quí vị là người mà quí vị khai là chính quí vị. Nó cũng giúp bảo vệ quí vị chống lại sự trộm cắp nhận dạng.

Hãy cho là tôi đang làm đơn; chúng ta hãy nhìn các loại giấy tờ mà tôi cần để chứng minh cho việc nhận dạng của tôi.

Tôi cần phải mang một giấy tờ chứng minh chính.

Tôi có thể đem sổ thông hành Úc hoặc hải ngoại, giấy khai sanh tại Úc, bằng lái xe hoặc bằng tập lái tại Úc, hoặc giấy tờ di trú được cấp bởi Bộ Di Trú. Nếu bất kỳ giấy tờ chính yếu nào mà không phải bằng tiếng Anh, thì tôi cần phải đem theo bản dịch có xác nhận.

Có những loại giấy tờ khác mà tôi có thể dùng như là giấy tờ chứng minh chính. Có cả một bảng liệt kê ở trên mạng.

Kế tiếp, tôi cần có một giấy chứng minh phụ. Tên trên giấy chứng minh phụ này phải đánh vần đúng y như là tên trên giấy tờ chứng minh chính.

Với giấy chứng minh phụ, tôi có thể dùng giấy thanh toán tiền ga hoặc tiền điện, giấy tường trình của nhà băng, Medicare Card, thẻ tín dụng, Pensioner Concession Card hoặc bất kỳ thẻ hội đủ điều kiện hiện tại được cấp bởi Chính Phủ Úc. Có nhiều ví dụ hơn nữa trên mạng.

Nếu không có giấy tờ nào chỉ rõ địa chỉ của tôi tại Victoria, hoặc là địa chỉ trên giấy chứng minh chính hoặc phụ thì khác với địa chỉ của tôi, thì tôi cũng phải mang theo Bằng Chứng nơi cư ngụ tại Victoria (Evidence of Victorian residence).

Tôi có thể xử dụng tờ hợp đồng bán, hay cho thuê mướn nhà cửa mà trên đó chỉ rõ địa chỉ hiện tại của tôi.

Cuối cùng, nếu tên của tôi khác với tên trên giấy tờ vì tôi lập gia đình, ly dị hoặc thay đổi tên, tôi cần phải có Giấy Chứng Minh Thay Đổi Tên (Evidence of Change of Name).

Nếu như giấy tờ chính mang một tên khác hoặc là tôi đã thay đổi tên tại một quốc gia khác, thì tôi cần phải cung cấp Giấy Đăng Ký Thay Đổi Tên (Change of Name Registration) từ tòa đại sứ hay lãnh sự của quốc gia đó.

Vì vậy tôi mang theo giấy hôn thú, giấy tờ ly dị hoặc giấy chứng nhận thay đổi tên.

Tôi cũng cần phải bảo đảm rằng các giấy tờ là bản gốc, không phải các bản sao lại. Đồng thời tôi cũng kiểm tra lại chữ ký của tôi ít nhất trên một trong những giấy tờ đó.

Chỉ vậy thôi. Bằng Chứng nhận dạng.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).