Nepali नेपाली

तपाईको भाषामा जानकारीको लागि।

सडक साझा गर्ने चालकहरू (Drivers sharing the road safely)

साइकल चालकको सुरक्षा (Bicycle rider safety)

कृपया हाम्रो अनुवाद सेवालाई (०३) ९२८० ०७८३ वा (०३) ९६०५ ३०५० मा फोन गर्नुहोस्,  सहयोगको निम्ति दोभाषेसँग सहयोग माग्नुहोस्। थप जानकारीको लागि दोभाषे वा अनुवादकको प्रयोग Using an interpreter or translator मा हेर्नुहोस्।

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).